พ.ศ. 2557
 • นางสาวอริสรากรณ์ ศิลานุวัฒน์(รางวัลชนะเลิศอันดับ1)
  นางสาธันวณัฐ เจียมเจตจรูญ
  นางสาวรวรรณ สุทาตาร์
  นางสาวทันยา นรเศรษฐกมล

  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (ชั้นปีที่ 4)
  การประกวดโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วยการให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อทางการเงินระดับบุคคล
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )

 • ทีม Mr.Mee Design (รางวัลชมเชย)
  นายพีรพจน์ คงปรีชากุล
  นางสาวชนานันท์ พิกุลนาควงศ์
  นางสาวนิภารัตน์ ธนสารทรัพย์

  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  โครงการประกวดแอนิเมชันส่งเสริม ความรู้สื่อสาธารณะ "เจ้าส้ม กับ ครอบครัวไทยพีบีเอส" ปีที่ 4

 • ทีม N Design (รางวัลชมเชย)
  นายกฤติน หงส์ลำพอง
  นางสาวนันทิชา สืบสายไทย
  นายอภิชา จิระโชติกร

  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  โครงการประกวดแอนิเมชันส่งเสริม ความรู้สื่อสาธารณะ "เจ้าส้ม กับ ครอบครัวไทยพีบีเอส" ปีที่ 4

 • ทีม ต้นส้ม (รางวัลชมเชย)
  นางสาวอาภาพร จุ้ยยิ้ม
  นายวีรภัทร ศิริกูลธร
  นางสาวกฤษณา เปลื้องทุกข์

  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  โครงการประกวดแอนิเมชันส่งเสริม ความรู้สื่อสาธารณะ "เจ้าส้ม กับ ครอบครัวไทยพีบีเอส" ปีที่ 4

 • นายสิรภพ พนาพงษ(เข้ารอบ 1ใน 10 การประกวด Robinson T-Shirt Design Contest 2013)
  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  การประกวด Robinson T-Shirt Design Contest 2013 


พ.ศ. 2556
 • นายอรรถพล กูนโน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2)
  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  การประกวดโครงการ My galaxy Review

 • ทีม Mr.Mee Design (รางวัลชมเชย)
  นายพีรพจน์ คงปรีชากุล
  นางสาวชนานันท์ พิกุลนาควงศ์
  นางสาวนิภารัตน์ ธนสารทรัพย์

  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  โครงการประกวดแอนิเมชันส่งเสริม ความรู้สื่อสาธารณะ "เจ้าส้ม กับ ครอบครัวไทยพีบีเอส" ปีที่ 4

 • ทีม N Design (รางวัลชมเชย)
  นายกฤติน หงส์ลำพอง
  นางสาวนันทิชา สืบสายไทย
  นายอภิชา จิระโชติกร

  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  โครงการประกวดแอนิเมชันส่งเสริม ความรู้สื่อสาธารณะ "เจ้าส้ม กับ ครอบครัวไทยพีบีเอส" ปีที่ 4

 • ทีม ต้นส้ม (รางวัลชมเชย)
  นางสาวอาภาพร จุ้ยยิ้ม
  นายวีรภัทร ศิริกูลธร
  นางสาวกฤษณา เปลื้องทุกข์

  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  โครงการประกวดแอนิเมชันส่งเสริม ความรู้สื่อสาธารณะ "เจ้าส้ม กับ ครอบครัวไทยพีบีเอส" ปีที่ 4

 • นายสิรภพ พนาพงษ(เข้ารอบ 1ใน 10 การประกวด Robinson T-Shirt Design Contest 2013)
  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  การประกวด Robinson T-Shirt Design Contest 2013 


พ.ศ. 2555
 • ทีม Working Dead (รางวัลชนะเลิศอันดับ1)
  นายธนกฤต เอี่ยมจรูญ
  นางสาวลลิตา ชินทวิน
  นางสาววิธาวี ชีวุฒิชูวงศ์
  นายพงศะร อาชวพงศกร

  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  การประกวดอนิเมชั่นส่งเสริมความรู้สื่อสาธารณะ "เจ้าส้ม กับครอบครับไทยพีบีเอส"

พ.ศ. 2554
 • น.ส.สุพรรรณนภา แพประสิทธิ์ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1)
  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  การประกวดสร้างภาพ เคลื่อนไหวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • นาย สมชาย รู้รอด (รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้)
  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  การประกวดออกแบบโลโก้ 2554

 • นางสาวดวงธิดา แซ่เลี่ยว (รางวัลจากโครงการคัดเลือกสุดยอดศิลปนิพนธ์ประจำปี 2554 สาขาอนิเมชั่น)
  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  โครงการคัดเลือกสุดยอดศิลปนิพนธ์ประจำปี 2554 สาขาอนิเมชั่น


Copyright © 2011 College of Social Communication Innovation. All rights reserved.