ในปีการศึกษาที่ 2/2555 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้รับเกียรติจากอาจารย์สอนกำกับการแสดง  Prof.Sandra Zielinski
  
   

        ในปีการศึกษาที่ 2/2555 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้รับเกียรติจากอาจารย์สอนกำกับการแสดง  Sandra Zielinski ผู้มากประสบการณ์
จาก College of Fine Arts, Illinois State University     ประเทศสหรัฐอเมริกา        ทั้งยังเชี่ยวชาญทางด้าน     Theatre Education and Directing สอนในรายวิชากำกับการแสดงและ                   workshopเทคนิคการกำกับการแสดงในรูปแบบต่างๆสำหรับนิสิตเอกการแสดงและกำกับการแสดง 
และนิสิตสาขาการผลิตภาพยนตร์         ในเทอม 2/2555            ณ อาคาร   มล.ปิ่น  มาลากุล      ห้อง  1203      วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ได้รับความสนใจจากนิสิตและบุคลากรในสายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการกำกับการแสดงแนวใหม่อย่างคับคั่งและเป็นที่สนุกสนาน
Copyright © 2011 College of Social Communication Innovation. All rights reserved.