บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
  งานวิจัยอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ  
  การประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ สำหรับเด็กผิดปกติ  
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
  การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียว  
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอบแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแดนดรอยส์ : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ  
  คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย  
    ดูย้อนหลัง

Copyright © 2011 College of Social Communication Innovation. All rights reserved.