งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลทั่วไป  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2555  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2553  
     
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
           แผนการประเมิน  
  แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2557  
  แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2556  
  แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2555  
  แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2554  
  แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2553  
  แผนพัฒนาคุณภาพ สมศ.(รอบ 4)  
     
           ผลการประเมิน   
  ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556  
  ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555  
  ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2554  
  ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2553  
  ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2552  
     
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
  Self Assessment Report 2553-2555  
  สรุปผลการประเมิน สมศ.2553 - 2555  
     
ข้อมูลส่วนกลางสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
           สมศ.1 บันฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  
  บัณฑิตที่ได้งานทำภายใน 1 ปี ประจำปี 2556  
  บัณฑิตที่ได้งานทำภายใน 1 ปี ประจำปี 2555  
  บัณฑิตที่ได้งานทำภายใน 1 ปี ประจำปี 2554  
  บัณฑิตที่ได้งานทำภายใน 1 ปี ประจำปี 2553  
     
           สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  ข้อมูลการตอบกลับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556  
  ข้อมูลการตอบกลับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2555  
  ข้อมูลการตอบกลับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554  
  ข้อมูลการตอบกลับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2553  
     
           สมศ.8 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและหรืองการวิจัย
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2555 เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการ การบริหารจัดการตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
     
           สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2555 เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการ การบริหารจัดการตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
     
           สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ประจำปี 2556
 
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ประจะปี 2555
 
     
           สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์  
  สรุปจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2557  
  สรุปจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2556  
  สรุปจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2555  
  สรุปจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2554  
  สรุปจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2553  
     
           สมศ.16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 เรื่องให้ความเห็นชอบมาตราการส่งเสริมสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  
  ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
     
          สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  
  สรุปจำนวนการตอบกลับแบบสำรวจผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  
  สรุปจำนวนการตอบกลับแบบสำรวจผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  
     
           สมศ.17 ผลการพัฒนาจุดเน้นจุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
     
           สมศ.18.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 เรื่องให้ความเห็นชอบมาตราการส่งเสริมคุณลักษณของนิสิตที่เอื่อต่อสังคม  
     
           มศว 2.5.1 สื่ออุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
  ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสื่ออำนวยความสะดวก  
     
คู่มือ / เอกสาร  / แบบฟอร์ม (Download)  
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับเดือน ก.พ. 54)  
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา  
     
          โครงการอื่นๆ  
  ขอเชิญนิสิตส่งผลงาน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และ Communication VDO Clipเข้าประกวดในโครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
อัตลักษณ์สถาบัน
 
     
งานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
  รายงานผลการวิจัย“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตและบุคลากรวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
     

งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
  คู่มือบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน  
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)ประจำปีงบประมาณ 2556  
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)ประจำปีงบประมาณ 2555  
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)ประจำปีงบประมาณ 2554  
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)ประจำปีงบประมาณ 2553  
  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2) ประจำปีงบประมาณ 2556  
  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2) ประจำปีงบประมาณ 2555  
  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2) ประจำปีงบประมาณ 2554  
  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2) ประจำปีงบประมาณ 2553  
  รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554  

จรรยาบรรณ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2553  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2553  

รายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
  หลักสูตร  Color grading and production workflow  
  หลักสูตร The Fifth Asian Conference on Media & Mass Communication  
  หลักสูตร การบริหารงานธุรการแนวใหม่ และการพัฒนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์   
  หลักสูตร การจัดทำราคากลาง TOR และการบริหารสัญญาให้มีความรัดกุม  
  หลังสูตร สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติเสวนา นานาชาติ  
     
การจัดการความรู้
           การจัดการความรู้ 2558  
  แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิชาการ ปีการศึกษา 2558  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิจัย ปีการศึกษา 2558  
     
           การจัดการความรู้ 2557  
  แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557  
  สรุปองค์ความรู้ KM บริหาร ปีการศึกษา 2557  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิชาการ ปีการศึกษา 2557  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิจัย ปีการศึกษา 2557  
     
           การจัดการความรู้ 2556  
  แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556  
  สรุปองค์ความรู้ KM บริหาร ปีการศึกษา 2556  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิชาการ ปีการศึกษา 2556  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิจัย ปีการศึกษา 2556  
     
           การจัดการความรู้ 2555  
  สรุปองค์ความรู้ KM ผู้บริหาร ปีการศึกษา 2555  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิจัย R&D ปีการศึกษา 2555  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิชาการ มคอ ปีการศึกษา 2555  
  KM Action Plan 2555 For Web  
     
           การจัดการความรู้ 2554  
  แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2554  
  สรุปองค์ความรู้ KM ผู้บริหาร ปีการศึกษา 2554  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิจัย แนวทางการทำวิจัยที่ถูกต้อง ปีการศึกษา 2554  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิจัย การปรับใช้กระบวนการวิจัยเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554  
  สรุปองค์ความรู้ KM วิชาการ ปีการศึกษา 2554  

ประหยัดพลังงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดมาตราการประหยัดพลังงาน  
  ประกาศเรื่องมาตราการประหยัดพลังาน  
  นโยบายประหยัดพลังงาน  
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน  
  รายงานผลโครงการประหยัดพลังงาน  
  สื่อประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน 2555  
  สื่อประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน 2554  

Copyright © 2011 College of Social Communication Innovation. All rights reserved.