ข่าวประกาศ

แจ้งงดการเรียนการสอนที่อาคารนวัตกรรม ศ ดร.สาโรช บัวศรี 


วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสื่อสารสังคม ขอแจ่งงดการเรียนการสอน ในวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 ที่อาคารนวัตกรรม ศ ดร.สาโรช บัวศรี  เนื่องจากระบบไฟฟ้าในห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 และ 8 ขัดข้อง(ไฟฟ้าลัดวงจร กำลังดำเนินการซ่อมแซม)