ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)  รายละเอียดดังนี้ 


ภาคเรียนที่ 1/2559 
รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม - 12 เมษายน 2559
รับสมัคร รอบที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2559


ภาคเรียนที่ 2/2559 
รับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559
รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 26 กันยายน - 21 ตุลาคม 2559
รับสมัคร รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน  - 4 ธันวาคม 2559ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดการรับสมัคร ป.โท


สมัครทางเว็บไซต์  http://admission.swu.ac.th

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://cosci.swu.ac.th/curriculums.html

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มศว  http://grad.swu.ac.th