หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) Bachelor of Science Program in Social Communication Innovation
(หลักสูตรใหม่ 2550)                 
download
  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) Bachelor of Arts Program in Cinema and Digital Media            
(หลักสูตรใหม่ 2551)                          
download
  วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ
  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) Bachelor of Arts Program in Communication Innovation     
(หลักสูตรใหม่ 2554)                                       
download
  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) Bachelor of Arts Program in Cinema and Digital Media            
(หลักสูตรปรับปรุง 2555)                          
download
  วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) Bachelor of Arts Program in Social Communication Innovation
(หลักสูตรปรับปรุง 2556)                 
download
  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) Master of Arts Program in Science and Health
Communication (หลักสูตรใหม่ 2557 – เริ่มเปิดรับ 1/2558)   
            
download
   
Copyright © 2011 College of Social Communication Innovation. All rights reserved.