COSCI
  englishThai
College of Social Communication Innovation

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

make up
make up
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด อินโฟกราฟฟิกรณรงค์
ประหยัดพลังงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงความ
สำคัญของการประหยัดพลังงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
make up
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มศว.
เปิดรับสมัคร นิสิต
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
การสื่อสารวิทยาศาสตร์
และสุขภาพ
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่
รายละเอียดการรับสมัคร ป.โท
make up
ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตจากสาขาภาพยนตร์
และสื่อดิจิตอล ที่ผ่าน
การนำเสนอรอบสุดท้าย
และได้รับคัดเลือกเข้าร่วม โครงการประกวดภาพยนตร
สั้น Two Nations One
Mind โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี(เกาหลีใต้)ร่วมกับ Pukyong National
University of Busan,
South Korea และ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
make up
ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิต ทีมฮาคูน่ามาทาท่า นิสิตวิชาเอกการสื่อสาร
เพื่อการท่องเที่ยวและ
วิชาเอกการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติ
มีเดียที่ได้รับรางวัลได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 และ Popular Vote จากการประกวดโครงการ
ประกวดทริปเพื่อส่งเสริม
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
"Trip and Treat @
SAMED : Make your
Holiday Worth while
โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
 
ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอก
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
และมัลติมีเดียที่ได้รับ
รางวัลชมเชยจากโครงการ
ประกวดอนิเมชั่น หัวข้อ
"Don't Drive Drunk"
 
make up
ขอแสดงความยินดี
กับนิสิตหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิตสาขา
ภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิตอลที่ได้รับรางวัล
ประกวดภาพยนตร์
สารคดีสั้นจาก Nation
TV ขึ้นรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ1ในงาน
World Film Festival
 
make up
ขอแสดงความยินดีกับ
นายวีรภัทร ศิริกูลธร
และนายอรรถพล กูนโน
ทีม      MANGKULDAH
Productionนิสิตวิชาเอก
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
และมัลติมีเดียได้รับรางวัล
ชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา
100,000  บาท ในการ
ประกวดภาพยนตร์สั้น
STOP!!! Stealing Ideas
หยุดขโมยความคิด
(ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)
ชมผลงาน
make up
ข่าวดี ของฟรีจากรุ่นพี่สู่รุ่น
น้อง กับกิจกรรม "ติวฟรี"
โปรแกรมผลิตสื่อ ได้แก่
- Autodesk Maya
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe After Effect
- Adobe Premiere Pro 
ในหัวข้อ "CGน่ารู้ สู่รุ่น
น้องผู้น่ารัก ครั้งที่1"
ถ่ายทอดโดยรุ่นพี่สาย
ตรงจากสาขาการออก
แบบสื่อปฏิสัมพันธ์และ
มัลติมีเดีย 
รายละเอียดเพิ่มเติม
make up
ประชาสัมพันธ์โครงการ
Thailand Animator
Festival 3 เทศกาลภาพยนต์
แอนิเมชั่นอิสระเพื่อสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "กะเพรา" จากทีม CINEMAN PRODUCTION ได้รับรางวัล "มันส์ฉิกชอบม๊ากมาก" ในโครงการ ตลก สั้น มันส์ เปลี่ยว กับ มันเปลี่ยวมาก
ชมผลงาน
 
 
get moreContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แจ้งงดการเรียนการสอน
ที่อาคารนวัตกรรม ศ ดร.สาโรช บัวศรี
ประกาศปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก
ประชาสัมพันธ์โปรเตอร์กิจกรรม อพท.
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา 2558
รับสมัครนิสิตเพื่อขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 (นอกเวลาราชการ)
โครงการทุนการศึกษา LAZADA SCHOLARSHIP 2015
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ ค่ายสำหรับนิสิตในระดับอุดมศึกษา 
กำหนดการอนุมัติดำเนินการโครงการวิจัยจากรายได้ของหน่วยงานประจำปี2559  
การเข้ารับการรักษาพยาบาลของนิสิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ  
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันประจำปีการศึกษา  2556 
get more

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
 

 

Gnet

mascot
 
 
รายงานประจำปี
2010
รายงานประจำปี 2011  
     
 
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ คู่มือธรรมาภิบาล  
 
     
 
download