Tuesday, February 25, 2020

ระบบอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นคัดเลือกใน TCAS63 รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2563

โปรดเลือก “วิชาเอก” ที่ท่านทำการสมัครในระบบของมหาวิทยาลัย

โครงการที่เลือก : ผู้พิการ

ผู้สมัครจำเป็นต้อง Login Google Account หรือ Gmail ก่อนถึงจะสามารถกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดไฟล์ได้

วิชาเอก
การจัดการธุรกิจไซเบอร์

สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

   สมัคร

วิชาเอก
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

   สมัคร

วิชาเอก
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

   สมัคร

   ย้อนกลับเลือกโครงการใหม่     หน้า TCAS63 รูปแบบ 1

หมดระยะเวลารับสมัครแล้ว

โปรดสมัครในระบบมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย
และกลับมาอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานในระบบ
ได้ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น.
ถึง 15 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 น.

   ตรวจสอบรายชื่อ