Tuesday, April 7, 2020

รายละเอียดการรับนิสิตใหม่
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

แผนการรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาจำนวนรับทั้งหมดTCAS รอบที่ 1TCAS รอบที่ 2TCAS รอบที่ 3TCAS รอบที่ 4TCAS รอบที่ 5
• สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม  (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย502525---
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์501520105-
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร501520105-
• สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล301713---
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์301713---
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล3015105--
• สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร  (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว50202010--
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ5010102010-
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม501515155-
รวมทั้งหมด
390
149
146
70
25
-

   รายละเอียดหลักสูตร / อาชีพหลังเรียนจบ

กำหนดการคัดเลือก TCAS ทั้ง 5 รอบ

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบสัมภาษณ์
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 1-15 ธันวาคม 61 11 ม.ค 62 19 ม.ค. 62
2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 4-28 กุมภาพันธ์ 62 11 เม.ย. 62 20 เม.ย. 62
3 การรับตรงร่วมกัน 17-29 เมษายน 62 9 พ.ค. 62 11-12 พ.ค. 62
4 การรับแบบ Admission 9-19 พฤษภาคม 62 29 พ.ค. 62 1-2 มิ.ย. 62
5 การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62

* หมายเหตุ : TBA – รอการประกาศจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง / กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามอีกครั้งในช่วงใกล้ระยะเวลาสมัครของแต่ละรอบ

 กำหนดการสมัครและสอบ วิชาต่างๆ

ประเภทการสอบ สมัคร สอบ ประกาศผล
GAT-PAT ปี 2562 1-15 ธันวาคม 61 16-19 กุมภาพันธ์ 61 1 เมษายน 62
O-NET ปี 2561 - 2-3 มีนาคม 62 31 มีนาคม 62
9 วิชาสามัญ ปี 2561 11-25 ธันวาคม 61 16-17 มีนาคม 61 5 เมษายน 62

รายละเอียดการรับเบื้องต้น TCAS ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

โครงการที่เปิดรับในรอบนี้

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
 • โครงการผู้พิการ

   ระเบียบการและคุณสมบัติ TCAS62 รอบที่ 1     FAQ : ข้อมูลเพิ่มเติม การส่งแฟ้มฯ
   อัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการสมัครฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยกเว้นโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50) * หากจบการศึกษาแล้วคิดผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมด
 • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

รายละเอียดการจัดทำ Portfolio

 • สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับแฟ้มสะสมผลงานผ่านทางการอัปโหลดออนไลน์ ในรูปแบบไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB เท่านั้น (**ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานเป็นรูปเล่ม)
 • ให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้า(ไม่รวมปกหน้า ปกหลัง คำนำ สารบัญ และเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1 / รบ.) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ และไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ และขนาดต้องไม่เกิน A4
 • ผลงานที่นำเสนอให้กรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
 • ในหน้าปกของแฟ้มสะสมผลงาน ผู้สมัครต้องระบุชื่อโครงการ / วิทยาลัย / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัครไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของปกด้วย

   วิธีการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว,โรงเรียน, ชุมชน, ประเทศชาติ โดนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี้
   • มีความเป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม
   • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
   • เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
   • เป็นผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด
   • เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • * สำหรับผู้สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน ต้องทำการส่งหนังสือรับรองมาทางไปรษณีย์มาก่อน ผ่าน EMS หรือ ลงทะเบียน แล้วจึงมาอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (ในระบบจะให้กรอก Tracking Code ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์เพื่อทางวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบได้)
  • สามารถดู ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองของโครงการเด็กดีมีที่เรียน ได้ที่นี่
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่น และมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาเป็นต้นไป
  • หรือ ได้รับรางวัล / ผ่านการประกวดแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในสาขาต่างๆ
  • หรือ เป็นผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ในะดับดี (โปรดแสดงผลการทดสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC หรือ SWU-SET มาในแฟ้มฯ ด้วย)
  • หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่ตนเองสมัคร
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน
   • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน (Paper-based Test: PBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน (Internet-based Test: IBT)
   • หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
   • หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
   • หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
 • โครงการผู้พิการ
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิเการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (บกพร้องทางด้านแขน หรือ ขา) ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก

จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รอบที่ 1)

วิชาเอก เด็กดีมีที่เรียน ผู้มีทักษะพิเศษฯ พัฒนาบัณฑิตสู่สากล ผู้พิการ
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 3 20 2 -
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 2 10 2 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 3 10 2 -
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3 12 2 -
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 3 12 2 -
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3 10 2 -
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 3 14 3 -
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 3 3 3 1
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 2 9 3 1
รวม 25 100 21 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

TCAS รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน

โครงการที่เปิดรับในรอบนี้

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย”
 • โครงการนักกีฬา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
 • สำหรับผลการเรียนขั้นต่ำที่จะรับในรอบนี้ โปรดติดตามจากระเบียบการอีกครั้ง
 • มีผลการสอบ GAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก

จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รอบที่ 2)

วิชาเอก โครงการผู้มีทักษะพิเศษฯ โครงการ ร.ร.สาธิต มศวฯ โครงการนักกีฬา
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 22 3 -
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 16 3 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 17 3 -
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 10 3 -
การแสดงและกำกับการแสดง 10 2 1
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 7 3 -
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 16 3 1
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 7 3 -
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 12 2 1
รวม 117 25 4

เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

 • คะแนน GAT และ 9 วิชาสามัญ ต้องเป็นคะแนนของปีการศึกษา 2562 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้
 • แฟ้มสะสมผลงาน เป็นเอกสารสำคัญของทุกวิชาเอก ให้นำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นโครงการนักกีฬา ที่ต้องส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ภายในวันสุดท้ายของการสมัคร ไม่ใช่นั้นทางมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
วิชาเอก GAT (50%) วิชาสามัญ (50%) วิชาเฉพาะ สอบปฏิบัติ
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%) - ทักษะ, ความรู้ทั่วไปด้านการวาดภาพและการออกแบบ
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ ภาษาอังกฤษ (30%) + คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 (20%) - -
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ (30%) + คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 (20%) - -
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%) ความรู้ความเข้าใจด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล -
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%) - ทักษะด้านการแสดงเดี่ยว (Acting) พร้อมบท ยาวไม่เกิน 3-5 นาที
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%) - ทักษะการวาดภาพและการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ฯ
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%) - -
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%) - -
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%) - -

TCAS รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผลการเรียนขั้นต่ำที่จะรับในรอบนี้ โปรดติดตามจากระเบียบการอีกครั้ง
 • มีผลการสอบ GAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก

จำนวนที่นั่ง เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก (รอบที่ 3)

 • คะแนน GAT และ 9 วิชาสามัญ ต้องเป็นคะแนนของปีการศึกษา 2561 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้
วิชาเอก ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ GAT (50%) วิชาสามัญ (50%)
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ TBA 10 ภาษาอังกฤษ (30%) + คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 (20%)
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร TBA 10 ภาษาอังกฤษ (30%) + คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 (20%)
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล TBA 5 ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%)
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว TBA 10 ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%)
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ TBA 20 ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%)
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม TBA 15 ภาษาไทย (20%) + ภาษาอังกฤษ (30%)
รวม - 70

TCAS รอบที่ 4 : แอดมิชชัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

 • GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม) : 20%
 • O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา) : 30%
 • GAT : 50%

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร

จำนวนที่นั่งในการคัดเลือก (รอบที่ 4)

วิชาเอก จำนวนรับ คะแนนต่ำสุด ปี 61 คะแนนต่ำสุด ปี 60 คะแนนต่ำสุดปี 59 คะแนนต่ำสุดปี 58
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 5 20,543.9000 18813.0000 18731.0000 18537.5000
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 5 19,468.3000 18039.0000 18289.0000 16757.0000
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 10 18,840.9000 16837.0000 19149.5000 18456.2500
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 5 - - - -
รวม 25

* หมายเหตุ : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม เปิดรับแอดมิชชั่นในปีนี้เป็นปีแรก

TCAS รอบที่ 5 : การรับตรงอิสระ

จะเปิดรับสมัครหากที่นั่งจากรอบอื่นๆ ยังเหลือว่าง.. โปรดติดตามอีกครั้ง