Monday, November 18, 2019

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร และต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562

สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทางไฟล์ด้านล่างนี้ :

   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ ปี 2562

สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งข้อมูลได้ผ่านทาง
 • งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต (คุณดวงสมร ทวีสุข)  โทร. 02-6495000 ต่อ 12086
 • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11251 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

รายละเอียดวิชาโท ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดรายวิชาและลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ทางฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดรายวิชาที่จะลงทะเบียนวิชาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง : ฝ่ายวิชาการ ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

   ตรวจสอบรายชื่อ / รายวิชาโท ภาคเรียนที่ 2

★ รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม – TCAS62 รอบที่ 1 (Portfolio)

TCAS รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

โครงการที่เปิดรับในรอบนี้

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
 • โครงการผู้พิการ

   รายละเอียดการรับสมัคร / คุณสมบัติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :
 • ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
 • Facebook : COSCI SWU
 • Twitter : @cosciswu
 • Line : @cosci

[ทุนการศึกษา] สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • ด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเป็นประจำทุกปีการศึกษา

 

   ดาวน์โหลดใบสมัครทุนฯ

[ประกาศ] ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทั้งทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดนี้

 

   ผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

AWARDS RESULT / ผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัล

[กิจกรรมวิทยาลัย] ชี้แจงรายละเอียดวิชาโทของวิทยาลัยฯ : 3 ตุลาคม 2561

ชี้แจงรายละเอียดวิชาโทของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนและรายละเอียดวิชาโทให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นิสิตรับทราบรายละเอียดในแต่ละรายวิชา และประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิชาโทและลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 นั้น

ในการนี้เพื่อให้การลงทะเบียนของนิสิตในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีความถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดวิชาโทของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30-13.30
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[กิจกรรมวิทยาลัย] อบรมเรื่อง "เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน" : 8 ตุลาคม 2561

อบรมเรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน”

ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้กำหนดจัดอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความไพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

⚠ เป็นกิจกรรมที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
(ส่วนหนึ่งในรายวิชา CS371 : PROFESSIONAL PRACTICE)

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนก่อนอบรม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

[Short Film] สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย - Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2)

Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2) “สนุก มหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “

ประเภทการประกวด : ประกวดภาพยนตร์สั้น
จัดโดย : สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

รายละเอียด
 • สนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย บมจ. อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อค้นหาผู้กำกับหน้าใหม่เข้าสู่วงการ
 • ผลงานทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 28 ทีมจะได้ออกอากาศ ทาง ททบ.5 และช่อง TGN 177 ประเทศ ใน6 ทวีปทั่วโลกและสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 29 – 40 จำนวน 12 ทีม ผลงานจะได้ออกอากาศทางช่อง TGN 177 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก
 • เปิดรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีใจรักการทำหนังแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์กับเยาวชน ในแง่มุมหนังสั้น
 • ความยาวไม่เกิน 8 นาที โดยถ่ายทำจากสถานที่จริงที่พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในฉากประกอบในหนังสั้น รวมเวลาไม่ต่ำกว่า 1 นาที
 • ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนอีกทั้งผู้เข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ (สามารถเข้าไปดูรายละเอียด กฎกติกา ได้ที่ Fanpage)
 • โดยทางโครงการมีทุนสนับสนุนการผลิตหนังเป็นจำนวนเงิน 10,000บาท ให้แก่ทุกทีมที่ส่งพล็อทเรื่องและผ่านการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ทุกทีมที่สมัครเข้ามาจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ซึ่งจะได้พบกับวิทยากร, ผู้กำกับที่มีชื่อเสียงมากมาย ฟรี! ตลอดรายการ
กำหนดการประกวด
 • สมัครได้แล้ว
  • วันนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 เท่านั้น
 • Workshop การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
  • 7-8 เมษายน 2561
 • ส่งพล็อตเรื่องให้พิจารณา
  • 9-12 เมษายน 2561
 • ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด
  • ได้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 (ภายในเวลา 24.00 น)
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 28 ทีมสุดท้าย
  • 5 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศพร้อมรับรางวัล
  • 9 พฤษภาคม 2561
 • ออกอากาศเทปแรก (Teaser)
  • 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 –10.55 น.
รางวัล
 • ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 :โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 70,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ
  • โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัลแบ่งเป็น รางวัลพล็อตเรื่องดีเด่น และ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
 • รางวัลพิเศษ
  • เงินรางวัล 20,000 บาทสำหรับการสุ่มรายชื่อจากผู้เข้าร่วมโหวต
 • **รวมรางวัลมูลค่าร่วม 1 ล้านบาท**
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง 096-758-5009 หรือทาง amuse-amaze@hotmail.com หรือทาง https://www.facebook.com/amuseandamazecontest/ หรือทาง Line ID : amuseandamaze

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[วิชาโท ID331] เริ่มสอนวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

วิชาโท ID331 : Design Development

 • ผู้สอน : อาจารย์วรรณยศ บุญเพิ่ม

เริ่มสอนวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 1103 อาคารนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

[กระทรวงการต่างประเทศ] โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Youth Academy)

Organization : กระทรวงการต่างประเทศ
ช่วงเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเบื้องต้น และ เงื่อนไข
 • กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายรับนิสิต / นักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งได้เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปี
 • หากได้รับการคัดเลือกและทางกระทรวงจัดสรรนิสิตไปฝึกงานยังหน่วยงานดังกล่าวแล้ว นิสิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหน่วยงานที่จะฝึกได้ ยกเว้นจะขอสละสิทธิ์การฝึกงานครั้งนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต / นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
 • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ ร้อยละ 70
การรับสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง และส่งที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครขอฝึกงาน (ตามเอกสารแนบ) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุดที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับไว้
 • สำเนาบัตรประชาชน

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

รับสมัครนิสิตใหม่

TCAS ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป

สำหรับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามแผนการรับนิสิต หรือติดตามรายละเอียดเบื้องต้นของการรับทั้ง 5 รอบได้ผ่านทางช่องทาง Social Media และเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

วารสารวิชาการล่าสุด

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (11)
มกราคม – มิถุนายน 2561

   รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

COSCI SOCIAL FEED