หลังจากทำการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติจาก Google Form เพื่อยืนยันการส่งเบื้องต้น และขอให้ผู้สมัครกลับมาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งภายใน 3 วันทำการหลังจากส่งแฟ้มสะสมผลงาน

  • รายชื่อตามตารางนี้ คือผู้สมัครที่ทำการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำเร็จ.. ไม่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของ Portfolio ผู้สมัครโปรดตรวจสอบรูปแบบการจัดทำให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนดไว้
  • สำหรับผู้สมัครคนใดที่ไม่อัปโหลดเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ และจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก ถึงแม้จะสมัครในระบบของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม
  • ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.
  • หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือแจ้งปัญหารายชื่อตามตารางนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ผ่านทาง Social Media ของวิทยาลัยฯ

. . . .

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สำหรับสถานะการชำระการชำระเงิน สามารถตรวจสอบได้ทาง http://admission.swu.ac.th ภายใน 3-5 วันทำการหลังจากชำระเงินเสร็จสิ้น
  • หากมีการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานมากกว่า 1 ครั้ง ทางวิทยาลัยจะยึดไฟล์ที่ส่งครั้งสุดท้าย สามารถตรวจสอบจำนวนไฟล์และเวอร์ชั่นที่วิทยาลัยจะใช้ในการคัดเลือกในคอลัมน์ Ver.
  • เลขที่ผู้สมัครจะมีเลขที่ซ้ำแต่ต่างโครงการที่รับสมัคร หากไม่ตรงกับข้อมูลการรับสมัครที่ผู้สมัครได้ทำการชำระเงิน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

. . . .

ตรวจสอบรายชื่อเรียงตามเลขที่ผู้สมัคร

อัปเดตล่าสุดเมื่อ : 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น.

เลขที่รับสมัครชื่อ-สกุลวิชาโครงการVer
63130100001พิชามญชุ์ พุมดวงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100001พีรวิชญ์ ธิติโรจถกลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100002เบญญาภา จีนประสมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100003นภัทร อภินันท์รัตนกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100005กัณฑ์ชุณห์ แก้วมณีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100005มัลลิกา อินตาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้พิการ1
63130100005ปวีณอร วรพัทโรภาสการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์พัฒนาบัณฑิตฯ4
63130100007ภัค ตวงสิทธิสมบัติการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้พิการ1
63130100008ชวัลวิชญ์ วงศ์ป้องการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100009ทานตะวัน จันทร์พรการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100010ศุภิสรา ตันทโอภาสการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียพัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100011อัจจิมา มิ่งไธสงค์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100012ษุภมาดา กวีกิจำพนการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100012วริศรา ถิ่นวงษ์อินทร์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100014วารี บุนนาคการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100015ปราณปรียา ลองเทพการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100016มนต์ชนก แห่งวงศ์งามการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130100016พชรพนธ์ พรหมวงศ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100018พลวัฒน์ เอื้องสีทองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100018พีรดา ปัตตนุกูลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์พัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100019สุรชาคริษฐ์ สายทองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100020ทิตเมธา ฐานานุวัฒน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100021สันธิลา พูลกระจ่างการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100022บุษราคัม ตั้งสืบวัฒนาการจัดการธุรกิจไซเบอร์พัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100023กรัณย์กร พูลเกิดการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์พัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100024พิมพ์รภัส เหลือจันทร์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์พัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100025ธนดล สืบพิลัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100027ปัทมพร แดงสวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์พัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100028ตติยา ฉ่ำทวีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130100028จิดาภา นักฟ้อนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100028หทัยชนก สุขเอี่ยมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100029อภินันต์ สมบูรณ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100029ณัฐกิตติ์ เเสงกลางการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100030กมลวรรณ นรลักษณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100030กรพัชรา กุมมานันต์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100031ปริยธิดา ลิ่วมโนมนต์การจัดการธุรกิจไซเบอร์พัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100031ณัทพัฒน์ อาริยโชคชัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100033ยศกร จันทภาโสการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100034ญาณิศา มาวงเดือนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100034ปุณยวี จิรัฐพิกาลพงศ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100035นิติพัฒน์ นิลชยาโกวิทย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100037ฐิติพัฒน์ นครศรีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100038ชยาภัสร์ พิมพ์ทองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100038ปัณฑา บุตรถิรชัยการจัดการธุรกิจไซเบอร์พัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100039สรวิศ ปานช้างการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100040ธนธรรศ เจตน์จำรัสการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100040ทะเลฝัน มหรรฆลาภการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100041อมรรัตน์ วิสีปัตการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100042ฐิตาภา เวทยานนท์การจัดการธุรกิจไซเบอร์พัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100042ภทรพล มะโนรัตน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130100043ศุภาพิชญ์ รักชุมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100043ปภาวดี ใจหวังการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100044ชนารัญช์ ศิริสวัสดิ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียพัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100045พัทธ์ธิดา กล้าขายการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100045ปิยพัทธ์ หงษ์ร่อนคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100047รัชชานนท์ ศรีวัฒรางกูรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100047ฑิตยา เจริญผลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100048กันต์ณัฐนันท์ ใบแย้มการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100048ศุภกร บัณฑราภิวัฒน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100049ปริญญ์ลภัส ณัฏฐวณิชการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100051อินทิรา แสงกิจการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน2
63130100051กฤตภาส อุ้มมนุษย์ชาติการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100053ตติยาภรณ์ สุนันทศักดิ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100054เพียงพอ ศิลปวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100054ภัณฑิรา ภราดรพวงพันธุ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100055ดวงกมล ชนประชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100056ณีรรัตน์ บำรุงไทยชัยชาญการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100056ภัทรลภา ตรามีคุณการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100057ยศพล ศรีเพ็ชร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100057นันทกร ลีลารมย์การจัดการธุรกิจไซเบอร์พัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100058ชวัลนุช หัตถาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100059กมลภพ ทองเขียวการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100061ชนาธิป ทิพย์โสตนัยนาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100061ชญานิศ วิฑูรย์พันธุ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100062พันศักดิ์ อนุรัตน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100062แพรววนิด เจียมพฤกษ์วัฒนาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์พัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100064ชนากานต์ ชุมพินิจการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100064ชนกนันท์ กาญจนกันติกะการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียพัฒนาบัณฑิตฯ3
63130100065นุจจรินทร์ หิตปราณีตการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100065กฤตเมธ ชอบดีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100066ณัฐวรา อิทธิวุฒิรักษ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100067อาเชน ไอย์ดึนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100068ธมน อัตถากรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียพัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100069ณธพรรษ ทองเขาล้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100071พิชญา สมบัติพานิชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมพัฒนาบัณฑิตฯ2
63130100073พร้อม ทิพย์มณีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100074สุขสดชื่น สุขสมจิตรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100075ดลยา พึ่งปานการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์พัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100077สิริสรณ์ เลิสสัตยานุศักดิ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100077ธนพร สำเภาเงินการจัดการธุรกิจไซเบอร์พัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100078จิรัชญา ราชมนตรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100080วนัชพร กลิ่นสุทโธการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100081ภูเมธ ศศิภานุภัทรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100082ภัทรวรรณ ชินะผาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100083ธนัญญา คงมั่นการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100084พลณกฤต โปธาตนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100085อริส บาเหะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100086กัญญ์วราลักษณ์ แก้วสมบัติการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100087วัฒนธรรม สายสมบูรณ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100087กชกร ฉัตรวิไลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน3
63130100088ณัติพร อุตส่าห์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100089สุขปรีดี ตั้งใจครองบุญการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100090ธันย์ชนก สุดแน่นการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100091ธนัชชา พูลทรัพย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100092บุตรสดี ปลื้มศรีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100094กิตติภณ น้อยสุวรรณการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100095จิรวัฒน์ ตู้ทองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100097ทินกฤต ซอหะซันการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100098สุธัญวรัตม์ ศรีตระกูลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100099ศรัณย์ อารัญภาณุการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100101พชรา แก้วสอนการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100103ภูษณิศา จันทุดมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100104สรุจ กวีกิจพนิตการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100106วีราณา ฉัตรนาดากุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130100106ศิริวรรณ นฤทัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100107พุธิตา หนูเรืองการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100107ศราวุฒิ โพธิภูงาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130100108ณัฐธิดา เลิศกระจ่างจินดาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100110นวพล นาทองการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100111ธนธัช จุฑาพฤฒิกรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100113ณัฐฐา แก้วซิ้มการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100115กุลธิดา อิสลามการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100118ธนวันต์ ทายาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100119ดนัย พิมพ์พิศคนึงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100121ภาณุพงศ์ เกตุวัตร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100121ทัศศิษฏ์ ภูวันทมาตย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130100122มุนา สุขวัฒน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100123พุธิตา ฤทัยเจริญลาภการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100124ธีรภัทร พิไลแสงสุรีย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100125ธนัญญา ภาณุเวศย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100126นันทภัทร์ สงวนกชกรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100126ณัฐณัฏฐ วัฒนเรืองฤทธิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100127ธีรภัทร์ สมอุ่นการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100132คลังทรัพย์ วาทนเสรีการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130100132ฉัตรพร เลิศไพฑูรย์พันธ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100133ธีรภัทร จรัสสันติจิตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100138ปัญญ์ชิวารินทร์ ชินนภาแสนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100139นวพล อังศุเมธคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100142กานต์ธิดา เสิกภูเขียวการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100142กฤชธิดา ลิ้มตระกูลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130100143นัชชา กาญจนาวศินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100144ณภรณ์ ฤทธิ์นภาดุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100145ลภัสกร สกาวุฒานุเดชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100147ลักษิกา เอี่ยมอินทร์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100149ภีม ประสพดีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100149ภัทรชนน อ้นวิเศษการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130100152อมันดา อัมพรมหาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100153ฐิติภรณ์ จาดขันการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100154ณัชชา ศุภเสรีสกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100156วณุดาภรณ์ คชชะการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130100159อติพร สมหอมการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100160เชิดศักดิ์ ประจักษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100161สุรภา จินจรารักษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100164พิมพ์ทอง เชื้อชาวนาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100165มนัสวิน หัดโนนตุ่นการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100165โอบนิธิ หล่อเลิศรัตน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ1
63130100168อุริสยา ตินตกรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130100169ศุภณัฐ นิติชาครการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100170สุรัชดา วงษ์สนิทการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100171นทนนท์ มหาสันติปิยะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100172เพ็ญพิสุทธิ์ พุฒิเดชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100174ปาหุณ จิยะเจริญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100175ณัฐภัทร บุญคงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100177สุภาพร สืบสินสัจจวงศ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100179ชลิดา พัฒนาวงศ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100180ฐนกร ****การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100181ณัฐรุฌา คำจริงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130100182กานต์กร ปานเพชรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100183ครองขวัญ วันคนองกิจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100185อทิตยา เกศสุวรรณการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100190ณิชาพร จรัญจอหอการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100190พรปฏิภาณ ด่านปานการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100191วรารัตน์ ซึ่งอมรเกียรติการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100193ปัณชญา จิตรตั้งตรงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100196ภูมิรพี คล้ายหาญการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100197ธนาภา แซ่ตั้งการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100198ปริยะ ปิยะพันธ์โอภาสการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100199นภาพร จำเนียรสวัสดิ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100204อรอินท์ พะลานุกูลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100206ภูษิชา ฤทธาสวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100207ปรัชญาภรณ์ วิชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100208ตรีรัตน์ วงศ์อัครากุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100209ณิชาภัทร เนาว์นิเวศน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100211พุธิตา บัวเกตุการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100216ปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100217รัญชิดา ดวงดีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100219ญาณิน คลังแสงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100220วิชญาภรณ์ บุญยู้การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100222ศิริธิดา กลํ่าสนองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100224รุ้งตะวัน ล้อมงคลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100225บริพัฒน์ จำสัตย์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100228ชัยนันท์ ธนานันทกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100229ศศิมาศ รวยสันเทียะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100229ณิชกานต์ ศรีวงษ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน2
63130100230ญาดา บุญเกิดรัมย์การจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130100231ญาดา ภักดีการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100232กัลยากร ผสมธาตุการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100232เบญจวรรร สารสุวรรณคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130100236ภวัต เตียบฉายพันธุ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100237นภาพร สินอ้วนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100237พิมพ์ขวัญ ยศกิจรุ่งเรืองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100240กิตติธัช กรรไพเราะการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100241อารียา ชุ่มสวัสดิ์วงศ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100242ธนิน จองรุจิธรรมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100243พัฒนพร นิลพัฒน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100244ธนัช ฉุ้นประดับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100247ธนดล สิริกรเจริญรัตน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100248นิธิศ แก้วชนะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100251กรดนัย ใจอารีย์บำรุงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100252ศตพร บุญสุทธิ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100253กฤตภัทร บุษยบัณฑูรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100254มงคลสวัสดิ์ สุวรรณชาตรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100258วชิรญาภรณ์ หมู่เพชรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100260ธุทธ วนเมธินการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100261โชติกานต์ วรัชญ์เฉลิมกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100263ปฏิภาณ ดิษยบุตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100264ศศิมา กานดาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100265วริศรา อุดมวรปัญญาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100266จิรวัฒน์ จำรัสการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100268ณัฐวุฒิ อนันต์ชลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100269ธนพร เจริญสุขการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100271ชินกฤต สหเอกดำรงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100272บราลี กรีหิรัญการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน3
63130100274ธนภมิ เศรษฐสิทธิกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100279ธนกร ชิดเชื้อการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100280ญาณินท์ พลรักษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100283สุริโญ มานะบุญการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100285ณัฐสินี สุขถาวรากรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100285ธนกฤต ป้องสีดาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130100287จันทิมา พาทีชอบการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100288อมรวดี โสดาดงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100289พัศวัฒน์ หงษ์คำการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100290ปัณฑิตา ศรีแก้วทุมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100291ยศกร นิยมเดชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100292กัญญาภา ปากเสนาะการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100293นุชจรี โพธิ์นิยมการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100296รสกาญจน์ เขียนสุวรรณการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100298อภิวัฒน์ สุริฉายการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100299ชมพูนุท พิมลรัตน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100302รุจิรัตน์ เกลียวสีนาคการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100303ไพลิน นิธิปิติชัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100304ภัคพล รักษาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100305ปิยชาติ ปาโตการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100307กตาธิการ หุ่นพงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100308ธนัญญา หวังผลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100311ณัฐวุฒิ ยาหยีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100313อัฑฒิพงษ์ ถนอมวงษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100314กัญญาภัค เปี่ยมสาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100316ดั่งดวงหฤทัย สุวรรณ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100317นปกร คำสิงห์วงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100318กฤตยาธร ไชยกาลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100320พศวัต ลลิตลัคนกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100321ปุญพัฒน์ รักคลี่การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100326ชิษณุพงศ์ ศรีเสถียรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100327อมิตา งามสินจำรัสการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100328พัสกร บุญชุมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100329นริศรา คูณมาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100329ภัทรานิษฐ์ ดิษโสการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130100330ธนภัทร อินทนุรักษ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130100331ณัฐพงศ์ เเกล้วเกษตรกรณ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100332เพชรปะพิณ นิลวรรณ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100333ปวิตรา ขำเจริญการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100334ศุภิสรา วิริยวัฒนะการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100334ธัญลักษณ์ สร้อยสุวรรณการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130100335ภัทรศร ดำรงเกียรติการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100337รณกฤต ถิระโสภณการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100338พัชราพรรณ จันทร์ส่องแสงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100339คเชทนร์ รุ่งทิมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100340พิชญา สังขวาสีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100341รสิกานต์ เส็นติระการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100342ศุภัสสรา อิ่มเจริญสกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100342อริสรา ทัพมงคลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100347ธัญชนก พรมประเทศการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100348สิรวิชญ์ ศุภวีระเสถียรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100349ภัณฑิลา ประสงค์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100351สิรภัทร-ลักขณาโรจน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100352รวิสรา กิจสุนทราภาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100353ณัฐชนันท์ เจียรสุวรรณคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100354สุพิชญา นนท์ชญาวิชญ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100358มนัสวีร์ ผมหอมการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130100358ธีรภัทร กรองมะเริงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100359ภาวนิกา ยาพรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100360จรณชัย วรณะรัตน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100362จิรเมธ อุระนันต์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100363ณัฐเรศ ปลื้มจิตรการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100364ชัญญา ชีพนุรัตน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100364เกณิกา พวงเกาะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100365ประภากร ฟักอินทร์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100367พัชราภรณ์ สีอ่อนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100368ฐิตานนท์ น้อยบัวทิพย์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100369ทชาณัท ภัคชลินท์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100370ธนิศรา สุนทรวรรณการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100374ภรัณยา หลิ่มเทศการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100376นภัส จันทร์ขาวการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100377ภัทรคุปต์ ตันคำมูลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100378ณัฏฐพล สุวรรโณคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100379ณฏฐา เอี่ยมใจกล้าการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100382ชมพูนุท โอสถานุกูลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100383พสิษฐ์ ศิลาไศลโศภิษฐ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100384พรสวรรค์ โพธิ์จันทร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100385อภิชญา เสือคงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100386ปิยะวัฒน์ กษิติประดิษฐการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100387ภัทรลภา ภู่ประพันธ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100388กฤตยชญ์ มุมไธสงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100389จินต์ศุจี มณฑิราลัยพรการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100390คณพศ รัตนปนัดดาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100391มินตรา นันทวิสูตร์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100392ธารา ถ่อมดีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100393นรววีร์ ศรีมะโนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100394วริศรา สุขสารการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100395อคราณัฏฐ์ จันทร์หัสดีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100396ณพวัฒน์ วงศ์เกียรติขจรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100397เอกพิสิษฐ์ พิทย์ลดาพรการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100399นภัสวรรณ ตั้งเรือนรัตน์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100404อัมพุ คติวานิชการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100405พัชชา เพชรสุวรรณการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100406โมนุคร์ มณิปันตีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100406บัณยดา สุดล้ำเลิศการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100407นงนภัส รุ่งไทยยินดีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130100409นัยภักดิ์ สินหนังการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100412ธีร์กรดล คู่อรุณการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100414อภิชญา วงศ์คำภูการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100415กายสิทธิ์ ถาวรวรรณคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100416ญาดา เปี่ยมเกตุการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100417มิ่งขวัญ พิทยาภักดีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100418ณภัทร มณีเลิศการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100419พิชญาภา ชายทะเลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100419ฐิตาภา ฉันทวิลาศการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน2
63130100420ณัฐเดชา ศุภกรรเมศการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100421ภคนน ธีระชัยนุกูลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100423สุภธิดา อุปัญญ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100424เติมเต็ม ดุษฎีวณิชยาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100427เมธาวี เพชรอ้อนการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100428ปิยังกูร คูณหอมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100430วิชชากร ชินบูรพาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100432ศรัณย์ หงษ์ทองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100435อาคเนย์ บางประอินทร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100438วริยาพร ขาวรัตน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100441อินทัช ตรีชัชวาลวงศ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100442ณัฐสุดา ลิ้มณรงค์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100443ศรินรัตน์ กังวาฬพรโรจน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100444สุภัชชา เหล็งนุ้ยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100449ชมนาด สัจจะผลกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100450ณัฐกันต์เดช เผือกน้อยการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100451จักรกฤษ จันทร์ป้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100453กุลธิดา หาบ้านแท่นการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100454นราวัลลภ์ ปรีชานันท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100455พิชชาภา กันตพิชญาธรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100458ธีรธรรม เบ้าธรรมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100460วิชญ์ภาส ศิลปรัศมีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100461ฐานิตา แสงธรรมชาติการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100463ยศศักดิ์ บรรเทิงใจการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100464นัทธ์ชนัน เสถียรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100465รัชกฤช อารยชาญศิริการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100466พรรณทิพย์ โตยังการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100467ชนากานต์ กิติสุขการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100468วรายุทธ บุญบรรลุการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100468นภัสนันท์ สว่างแจ้งการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100470ณัฐชานันท์ ทองดอนจุยการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100477กานตพงศ์ ราชนิยมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100478อมินตา เกตุแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100479ณัฐวิภา พุฒินาทพันธ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100480มัลลิกา ยศรุ่งเรืองการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100481อินทัช เตียวิเศษการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100482วรรณวีร์ ตรีเอนกวนิศการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100484พรปวีณ์ โชติสุภาพการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100485ภูมิรพี เพียรโรจน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100486ปวิช การุณวิเชียรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100487พิมมาดา เยี่ยงพนาพฤกษ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100488ภัทรนันท์ อัตตโนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100491ธนภัทร แสงนภากาศการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100492พิมพ์ญาดา บุญเพ็งการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100493ทิพวรรณ ปัญสุทธิ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100496มณรดา คุ่ยสว่างการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100497อรอริสา ดวงกาญจนาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100499พบพร นันทะปัญญกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100500อารยา ท่านอาษาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100503เพ็ญพิชชา บริบูรณ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100504คาร์มัรร์อาลี บินดาโอ๊ะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100505บัลลังก์ คุระตะการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100506พิชามญชุ์ สัมมาลาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100507ศุภาพิชญ์ มงคลสง่าการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100510ชลนิภา สุริทัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100511สร้อยนาค ห้วยธารการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100512บุญพิทัคษ์ วงษ์ยาแดงการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100513ประภัทศรา ถาก้ำการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100513พัชราภา แสงชมภูการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100514วรญา โอภาสภัคธรการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน4
63130100514นวพล อาทรนวกิจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100516กิตติยา แดงประภาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100517เดือนดวงเดียว วงศ์สุวรรณการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100519ภัคธีมา รัตนโสภาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100521ธนวีร์ สุวินิจจิตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100522นารากร มาพงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100523รัชชานนท์ โคตรมณีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100525นัธทวัฒน์ หาญวิเศษการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100526ศศิณา ทองใบการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100527พัทธวรรณ สีลือการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100528พิชามญธุ์ สุภาควัฒน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100528นวมณ สัตนาโคการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100529อนุวัฒน์ โชติกุลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100531โซเฟีย ดือเระการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100532ณัฐรุจา ทรงพลโอฬารการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100534กัญญาณัฐ งามเจริญสุขถาวรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100535ญาดา ชนะชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100537ธนกร ธนภัทรนันต์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100538ธนภร ธนภัทรนันต์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100542ฐิติรัตน์ กิตติพิบูลย์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100544ณัฐวรรณ แซ่เล้าการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100545อธิภัทร บุญปกครองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100547นริศรา ขุนทิพย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100547รวีโรจณ์ ศรีวัฒนวรชัยการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100548กัญญาภัค หงษ์วิไลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100548ดีชร เก้าเอี้ยนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน2
63130100549พัชรมัย ภิญโญทรัพย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100550จุฑาภรณ์ ไปล่ปลั่งการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100551ธนภัทร ว่องไตรรัตน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100553จารุจรัลไชย ฤทธิจันทร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100554ณัฐวัฒน์ ใยยุงการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100555ปริยากร แสนแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100556รัตนิล มีมะโนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100557พชรกมล สวัสดิยากรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100558นงษภร แก้วเกิดการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100559กุริสรา อยู่หนูสิงห์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100560พิชญาภา ปุงยะการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100561อภิญญาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100562อัครกมล เลิศมโนกุลชัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100563พีระพัฒน์ สุขสอาดการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100564พิมพ์ชนก ตันเยี่ยนการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100565ธราดล ทองสกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100567ดลยา เหล่าพลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100568ปทิตตา อินทร์ดีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100569พิชญุตม์ มุ่งเอื้อมกลางการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100571ญาณากร ชมภูมิ่งการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100572ขนิษฐ อภิชยนุกูลกิจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100573ศวรรยา ศรีคะนองการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100577วสันต์ สิโยพุทธวงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100579ศุภวิชญ์ ยุพาภรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100580สิริกัญญา ลิขิตอาภากุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100581พรพรรณ ปารีมันการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100582สุรยุทธ์ ดาหาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100583ปรินทร ซอหิรัญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100584ขวัญพิชชา หนูทองการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100585อิสรา คุณาเศรษฐการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100586พิมพ์พิศา ชัยสันทนะการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100587วีรชิต ศรีมังคลารักษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100589ณัฐกฤตา เอกอนุกูลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130100589เกริกศักดิ์ กระแสร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100591จิรัศยา เชาว์รัศมีกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100593พีรพันธ์ จึงเจริญพาณิชย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100595ชนิกานต์ นาวิเศษการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100596ภชนท เจริญโชครดานันการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100598อรวรินทร์ จรลำโกนการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130100601พิชชาพร พรกิติพงษ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100602รวิภาส มีลักษณ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100603ปรัตถกร กำลังดีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100605กฤตภาส เลิศวนานนท์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100606ภัทรสุดา สมเจษการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100607ณภัทร เอี่ยมนิ่มนวลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100608ณัฐนันท์ นพคุณการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน2
63130100608เรวัฒน์ จันทรานนท์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100609พัทธราดนย์ เลื่องปัญญาวงศ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100610อพัชชา ทิสาพงศ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100611อัสรีนา อารงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100612ปัณฑารีย์ ลันวงษาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100613กฤษณา เพิ่มชาติการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100614ธนทัต กิตติวิภาสการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100616วาธิณี ศรีไพรัตน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100617ชลาลัย วัฒนสมบัติการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100618กฤติยารัตน์ ฟูทองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100619ธิติพงศ์ จันทระการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100622วรินทร สิงห์ลอยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100623อรุโณทัย ศรีฟ้าการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100626อัจจิมา ยาจาติการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100627ธนิก นำพาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100628พัทธนันท์ มาลัยการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100629ฮูเลีย เอเรนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100631ศุรกฤษ์ฎิ์ เจนวรกิจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100634วลัยลักษณ์ อุ่นใจการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130100635ณัฏฐณิชา ชาตินฤมาณการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100637ญาตา ใจบุญมาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100639พิชชารีย์ อภิชัยเจริญวงศ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100641ชนกานต์ สุนทรเดชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100643วงศกร ระดาสารการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100645ภูริช สมบุญปีติการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100646วรดา หุ่นเก่าการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100647พีรทัต เสียงสิริการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100650เพ็ญนภา กันทะพันธ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100651พรจิรา หาญพันธ์พงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100652สิทธิกร บุญเรืองขาวการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100654ัควัฒน์ บุญเย็นการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100655ธีรไนย เพิ่มวิทย์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100656อัมพรพัชร์ รัตนพงษานนท์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130100656ญาณิศา เหมะบุตรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100657ชานน ฐิติภูมิเดชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100658พศุตม์ เลขะกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130100659จิดาภา คชาชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100660รัฐิกา ชูชื่นการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100665จตุพล เสนะวงศ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100666ทิชากร ยอดเรืองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100668ศุภรัตติยา จันทร์ธนวิทยาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100669ภูมิรพี แซ่เตียวการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100670จารุพงศ์ จันปัญญาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100671วริศนันท์ เดชปัญญารัตน์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100672ธนภัทร ชำนิบรรณการการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100674เมธาพร กัณฑษาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100675กัลยลักษณ์ คมสันต์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100676ฐิติยา เยื้องไธสงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100677สุภาวดี อรุณโนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100677ภัทรดา เยื้องบุปผาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100678ภัทรทิรา เฉลยสุขการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100680ภคภัทร กลำพบุตรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100683นันท์นภัส ตั้งใจงามสง่าการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100685ภูดินันท์ คีตวรนาฏการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100686กันตพงศ์ วีรพลวุฒิกิจการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100689ณิชา ศรีวัชรเมธากุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100690จรกฤตย์ เชยมาลัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100692ธัญพร ทิพย์ประเสริฐการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100694รักษิณา พุทธาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100696ปัณณฑัต ไชยเพ็ชรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100697พิมพ์ลภัส สวนเกษการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130100697ณัฐชนัน จรรยามั่นการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100698ธาม จิตอารีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100699จักรพงศ์ สีดาน้อยการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100700พชระ นวลเอี่ยมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100700ชลนรากร เพ็ชรสังข์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100701ธีระพงศ์ พิริยะกิจไพศาลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100702ดาราวดี ยอดพรมแว่นการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100703อภิสรา โสภาพงษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100704เพ็ญพร เพียรพิทักษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100704ณัฐพล ผลจันทร์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100705ชนัญชิดา ยืนยาวการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100709ญดา หงษ์ประภาสการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100710ปิยพัฒน์ บุญนิธิพันธุ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100711กำธร นิทัศนานนทชัยการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100712นิธิสา รุ่งโรจน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100714อรอินทร์ สาระบัวการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100715ภัทรมน รักไทยการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100716กมลชนก พิชิตภูวเดชการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100718กนกพล พุ่มน้อยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130100719นพณัฐ จันลาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100720มนทสร ชาญกระบี่การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100721นงนภัส มานะเพียรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100723นรภัทร วัชรานันท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100725ชลิตวรรณ หนูน้อยการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100726เอกวุฒิ วงศ์นิลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100730แพรทอง ใจอ่อนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100731ดิถีวัฒน์ สังข์ทองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100732ปวิชญา ติณกิตติการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100732ประกฤษฎิ์ นาบำรุงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130100733วีรวิชญ์ ปีย์มนัสกุลธรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100734ไพลิน กลิ่นรอดการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130100735ณัฏฐารัตน์ มาลัยนาคการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100736ภคพร เปาะทองคำการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100738ภูตะวัน โคตเครื่องการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100740ศิริวราภรณ์ ท้าด่อนการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100742ธรรศวรรษ คำวงศ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100743ธัญวรัตม์ เครือวณิชธรรมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100744ณอาภาธร กรเวชการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100747พลอยนภัส ภพชยพงศ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100747พิชามญชุ์ พุทธพจน์มงคลการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130100748นวลบงกช สมิตะสิริการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100749ฐิติชญา ศักดิ์กะทาวุธการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100749ภัทรพรรณ พระกัดติยะการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100750สุพัชญ์สิริ อิทธิอาวัชกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100751วศิน ไผ่สีสุกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100752ภูริชญา อรุณเลิศการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100754พิรญาณ์ พุทธรักษาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100755ปาลินี ผลประเสริฐการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100755บุญณพรรณ ขาวขำคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130100758เขมิกา บุญทรายการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100759ธัญชนก ประชุมแสนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100764ธัญสิทธิ์ เมธีเจริญวัชร์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100770ณิชกานต์ รุ่งชีวาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100771ศิลายุทธ ดาราธรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100772กฤษฏิ์ วงศ์วังไพศาลการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ5
63130100774จักรภัทร สมิตานันท์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100775ชนกนันท์ ไตรสีห์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100776ณัฐธิดา คะสีทองการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100778ศังกร ว่องกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100779ฐิติพร พิณทองการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130100779ธนดล วิเศษสิงห์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100782มิลตัน จูเนียร์ พาบุสตันการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100783วรางคณา มาทำมาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100784ณัฐดนัย วัฒนธาดากุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100785กิตติมา สอดศรีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100787นันทชพร บุญยอดการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100788จุฑามณี บริสุทธิ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100790จักรภัทร ยุกตปรีชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100791ณัฐนรี คำโฮมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100793นพัตธร พิพัฒนสุภรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100795พิชญุตม์ ปุญญนิรันดร์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100798ทาวัต อ่อนกาสินการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100799ทยากร พิณเสนาะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100804สิทธิเดช เดชคำรณการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100806อรจิรา รื่นเสือการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100807ชนากานต์ กัลปพฤกษ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100808กันยณัฐ วังคะทรัพย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100811วันวิสา สีงิ้วการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100813พรชนก กันเขียวการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100814กิตติกร อิ่นแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100815พิชญา ผลเอนกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130100815อภิดุลย์ หงษ์ทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130100816สิรวิชญ์ คำตาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100817สาคเรศ สังข์คุ้มการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100818ชัยอนันต์ จิตรชุ่มการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100819ธนภัทร บุญญชาลีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100822ชาญชัช ผลพิมายการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130100823สุทธินัย อิงครัตน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100824อชิรญาณ์ อินทะรังษีการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100825ประชานาถ หมายชอบการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130100825ปองกานต์ เปล่งรัศมีจันทร์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130100829ภาวัต ศรีสถิตย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100830ณิชาภัทร สถาปนฤทธิ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100834วรุตม์ บุณยขจรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100835วีรดา จิตรบรรจงการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100838ธนชาติ วัยวุฒิการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100841พชรวรรณ เรืองศรีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100842ศักดิ์ดา สีนวนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100843ชัยวัฒน์ เรืองคำการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100844โชติชนิต สุขขาวพงศ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100844กวิสรา แสงสว่างการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100847ภานุวัชร ศิลานิลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100848สิรวิชญ์ กันกาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100849สมฤดี สวภาพมงคลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100850รักษิต วงศ์ศรีสกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100851สถาพร มีแก้วการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100852พงศกร ยอดรักการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100853จิตประภัสสร พิศุทธิ์ประภัสสรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100854ภัคจิรา ยังเกื้อกูลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100855บุณยานุช เอี่ยมศรีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100856ศรสิริ คงตระกูลเทียนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100857สุชานาฎ ตุ่มทองคำการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100858กุลชา แซ่ใช้การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130100858ภัทรภร ตั้งเจริญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100859ณัฐพร ชลายนนาวินการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130100860กฤษกร บุญเกียรติคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100861วรินทร์รดา วันสาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100862นริศรา สมอทองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100863พีระชัย พ่อค้าช้างการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100864พศิกา เนตรสุวรรณการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100867ณัฏฐพล มากน้อยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100868ดุจฤทัย นันทจันทร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100871นิรชา โอ่เรืองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100872ธิฌาดา บะวงค์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100873สุรศักดิ์ ธรรมวัติการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100874เปรมยุดา อัญชุลีประดิษฐ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100875ศุกลภัทร สมยศธนรัฐการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100877กัญญาณัฐ นามเดชการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100879ทศพร กล่ำพรหมราชการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100881ศุรวีร์ เอี่ยมสอาดการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100883นนทวัช วันนาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100885อธิบศน์ เหลื่อมเพ็ชรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100887ยงสินี สมสมัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100888สิรินดา จตุจินดาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100890ศิรประภา คำเครือการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100891ธนัช วจนวรรณการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100893ณัฐภัทร ทองม่วงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100894ณัฎฐธิดา จันทสังข์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100896ธนภรณ์ โตแย้มการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100897ณัฏฐณิชา มาลาธรการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100899เบญจาภา เมฆเบญจาภิวัฒน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100901ศุภรัตตญา เวียงสุขไพบูลย์การสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100902บุญญฤทธิ์ หรุ่นสมบูรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100903ศวรรณยา ทาศักดิ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100904พรรษา แจ้งสว่างการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100905ฐิตินันท์ ขำสุวรรณการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100905ธีริศรา บุญเกิ้อการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100907เสาวนีย์ วิไลวรรณาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100907สิขรินทร์ เหลืองจันทึกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100910กนิษฐา ธาราสมบัติการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100912ณพิมพร ภาณุพันธ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100914พิมพ์วิภากาญจน์ นาชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100915ชินบัญชร บำรุงรสการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100916กันตพงศ์ สุวรรณ์ชะนะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100916รดา พิริยะทรัพย์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100919กัณฐิกา ซ่อนกลิ่นการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100924ฐิตพัฒน์ ศตวงศ์รัตน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100925ฐิตาภา สุวพงษ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100926เศรษฐสิทธิ์ ปู่สวัสดิ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100927ยอดชีวัน ฉิมมีการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100928จารุพัฒน์ สินสวัสดิ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100929ปุณฑิตา อินทรวาสการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100930พิรัลรัตน์ โชคโพธิ์สอาดการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130100930วรภาส ศรีจุฬาภรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100930วรภาส ศรีจุฬาภรณืการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100933ปาณิสรา อรุณการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100934ตะวัน ศรีเพชรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100935สุวพิชชา โพนเมืองหล้าการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100936คณกฤต ศิริไพรรณการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100937ณพงศ์ ศิวบวรวัฒนาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100938ธนิน ธนาลาภสกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100939ธมนวรรณ แพรกวารีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100941ณัชพล ปิยะวัฒนานนท์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100942กนกกาญจน์ อรัญชัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100943จุไรรัตน์ น้อยคำการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100946โกสินธุ์ กุศลสุขการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100947พรประภา นามวงค์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100948ณัชชา วัฒนานุกิจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100951ธราธร ติ้นสกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100952แทนพงศ์ สมพิลาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100953พงศกร พงษ์ดำการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100954ชลธิชา ฤทธิ์ธนสุนทรการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100955ผานิตตา ชมบุญการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100956ธันวา ตัณฑ์กำเนิดการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100957มนัสนันท์ เชี่ยวกลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100960พัชธิดา ฉิ้มล่องดำการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100961นภัสกร พจน์ไพเราะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100963ณิชากร ขำดีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100965ศุภิสรา ศิริพงศ์สัมพันธ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100966สุขุมาล อะละมาลาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100967ประภัสชญา แสงประเสริฐการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100968ชวัลวิทย์ เปรมศักดิ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100970ธัญญาเรศ เสริญไธสงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100971ชริปภา หงษ์สายพินการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100972รติโรจน์ เรืองสาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100974สกนธ์พล แก้วมีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100976วิชญาดา สวนฉิมพลีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100977บุษยรังสี สาระรัมย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100979พิมพ์พิสุทธิ์ ใจฟุ้งการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100981ชนกชนม์ คงกล่อมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100982ชลธร ขจรบุญการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100983มิโดริ วากาเมอิการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100985ณิชนันท์ เพ็งแจ่มการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130100986หัตถกาณต์ อุ่นใจการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100986รุ่งไพลิน อนันตธนวิทย์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100987ธนธรณ์ รุ่งอุทัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100988พริมา รังสฤษติกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100989กฤติน รัตนเมธาธรการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130100989ปารินทร์ บัวสดการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100990อภิชญา จุปะมัดถาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100992พัชรวดี วณิชาติการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100994เมธาสิทธิ์ เชื้อสกลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100995ธภร สุคนธมานการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130100996ภูวัตร หมู่พยัคฆ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130100998ณัฐวดี อุตทคะวาปีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101001วีรภัทร เย็งยูโซ๊ะการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101002เดชาธร เเก่นจันทร์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101003พรชัย ลิมปรุ่งพัมนกิจการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101004ศราเอล ต้นเงินการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101005สิรวิชญ์ มหิทธิหาญการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101006ธนภูมิ สิมเชื้อการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101007ชลธร เวินสันเทียะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101007ภัทรวรรธน์ วนิดาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101009ภูมิภัทร หอกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101010พงค์พลิน จงอุดมชัยกิจการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101011ปรัชญ์อมร จวบสมัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101013พิชญาภา ลักษณโกเศศการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130101015กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101016นาถวัฒน์ เงินอ่อนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101017ภัทรวดี มีเพียรการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101018อังกูร วิฑิตวัฒนกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101018อัยยา วิฑิตวัฒนกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101019ชญาดา วาณิชย์ราบรื่นการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101020นุ่น พูลกำลังการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101022เบนยามิน สมเสียงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101023พงษ์ศิริ สมเผ่าการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101025อเนชา จินดามาตย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101026สุภัสสร โบสุวรรณการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101027พัชราภรณ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101031ธนภณ จริยวัฒนศิริกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101031ณัฐกมล นครพัฒน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130101033นูรดาเรีย มะรอเซ๊ะการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101036กฤษณะพงศ์ เซี่ยงหว็องการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130101036พิชญา ชาญทิพยเนตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101037ภูฟ้า เจริญชันษาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101038ชญานนท์ จอมกลิ่นการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101039วิจิตรา บริสุทธิ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101041วิชญาดา ธรรมคารวตาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101042ธัญรัตน์ จันทรเวศรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101045ณัฐชมกรณ์ วรรณสารการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101046กฤษณวัฒน์ ศรีโนนม่วงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101047ตวิษา หวังช่วยกลางการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101048ศิริลักษณ์ เพียรเกาะการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101052ณัฐธิดา มโนชนนท์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101053ฉัตรตะวัน จำปาทองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101054พีรวิชญ ธิมาทานการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101055ศาสวัชร์ คณาญาติการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101056ธัญวรัตม์ ศรีทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101057อุดมการณ์ คำมะวาปีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101058สมิดา เจียรรุ่งสินการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101059ศรุตยา ตระกูลมาลีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101060วินธัย สวัสดิ์ธนวณิชย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101061ชนิกาญ ชิณโสมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101062ชงคม ราชวังเมืองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101063วิษณุ สนกันยาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101064วัชราวุธ วันมูลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101065ชญานิศ สายพรหมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101067ญาดา กรกุลชาติการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101068ณัฐดนัย ทาคำมาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101069พิชญ์สินี หวันเทนการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101071จณิสตา รัตนชาติประดิษฐ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101073อนุธิตา เรียงแหลมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130101074ณัฐณิชา อาทรธุระสุขการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101074กัญญาณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101075กัลยภรณ์ สมบูณ์ดีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101077ชมพูเนกข์ เมฆประสิทธิ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101078ธนสรณ์ ล้วนรัตน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101079เบญจวรรณ สุขกาญจนศักดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101080กรกานต์ รักขาวการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101080ภูรดา ทิมประเสริฐการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101081รัตนพล เมืองพรหมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130101081ภัทรชน หอมประสิทธิ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101082ธนภัทร มณีโชติการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101083ตันติมา ขวัญเมืองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101084อนณ เพชรสังข์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101085วิศัลย์ศยา แสนสอาดการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101086ภัทรพล ตันติฤทธิศักดิ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101089ธราเทพ ถานะวุฒิพงศ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101090นนท์ณริฐ ภูษาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101091ปัสกา ชัชยานุกรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101092วัชรวีร์ เอื้ออารีราษฎร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101093กวินธิดา วสุวัตการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101095ศุภกร ญาณประสงค์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101096พราว คุ้มเผ่าการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101097ชณิสร สหคำสิงห์นอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101099สรินทร์ญา แซ่จึงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101100อนุวัตน์ แซ่โจวการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101101ภัทรลดา เตชะศฤงคารการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101102วีรัชญา ถนอมวงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101103พีรพัฒน์ แนวทองการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101104กษมา จำนงค์ลาภคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101105ธัญยกันต์ กรเจริญธนพัฒน์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101106นัทธมน มณีจันทราการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130101107ภูวเดช สายสวาทการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101109ชัยชนะ บัณฑิตพิบูลย์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101110อิสรีย์ นาควิเชียรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101111พีรวัฒน์ มูลกายการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101113ฐานิดา อนันยเดชทวีสินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ4
63130101114วัชรพล ตันติยะบุตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101115ณัฐฐ์ตนนท์ ศิวัฒนทวีรัชต์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101116เมธาวี รสาานท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101118บุรุษ กัลย์จารึกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101120ฐิติญา แสนคำอ้อการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน2
63130101120นุศรา เจือบัวขาวการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101122ภูมิศิริ ขันทะมณีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101123กานต์ คงรอตการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101124ณัฐพนธ์ ใจดีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101125ณิชา มงคลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101128ฐดาวรรณ ทรัพย์พิพัฒนาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101132ชุติกาญจน์ ขาวเผือกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101133ศลิษา ทีนาคะการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101134อณุรุทธ จุลพงษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101135สรณ์สิริ คงทองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101136ชินวัตร เวียงในการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101138วรัญญา ชูปัญญาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101140ภควา เจริญมาศการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101141ชยางกูร มิ่งปรีชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101142ณัฐทิชา จันทรวารีเลขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101143ธนาวุฒิ เร้ารุจาการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101143บิลาล มาลาพัดการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101144จตุรพร มากรดการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101145กฤตภาส รัตนวงกตการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101148บุณยกร อุดมผลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101152ตะวัน ธัญญาผลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ6
63130101153อริสรา เพ็งเจริญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101154พิมพ์ชนก จันทร์กระพ้อการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101156สรัสวันต์ เตียสื่อเฉยการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101157ภครินทร์ ลูกคำการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101158อณุภา ถวัลย์ศักดิวุฒิการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101159วันต์วสา บัวแย้มการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101160พรรณภัค แซ่ตั้งการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101161อมฤต โชติทินวัฒน์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101162วิวัฒน์ นภาคณาพรการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101163พชรศิริ จริยานุสรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101164วิมุติ เหล่าโมราพรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ6
63130101165กฤชพล วิรุณศักดฺืการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101166ชนพัฒน์ อังศิวาพงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101167ศุภกฤต วณิชเจริญพงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101168ณัฐริกา คงธนทวีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101169สิทธินันท์ ลิ้มชัยชะดาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101170ชนกันต์ เจริญธรรมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101172มินทร์ลดา สุวโรจน์วณิชการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101174ภูธเนศ ศรีเมืองการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101175ธิศนีย์ หลิมปิชาติการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101176ชาคริยา ปราบปรามการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130101176วันชนะ เลิศวิทยากุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101177รวิสรา บุญนพการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101179เข็มทอง ถนอมเชื้อการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101180สุขภัค แซ่เฮ้งคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101181พัธศรุต คุณเจริญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101182ภควัต เอี่ยมรัตนโชคการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101183นัทชา แอลีน่า หิมะทองคำการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101184พิมพ์ลัดดา มีสานุการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101185สรพล ชื่นนิยมการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101186ดนุภา คณาธีรกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101187ณปภัช อุดมลาภการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101188พนา แซ่ตันการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101189นวมลล์ เขมานุวงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101190เสริมสิรี แสนโกศิกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101191เมธณิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101192ศุภณัฐ พุทธวงศ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101193ปัณฑารีย์ สุขเกษมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101194นันทิภัคค์ โรจน์วัฒนดิลกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101195ชนินันท์ จันทร์ณรงค์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101197พีรดา นามวงค์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101200เฌอณิช พัศดุการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101201ธัญพิชชา ศรีทองคำการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130101201ศีล ชลายนคุปต์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101202ณัฐมณฑน์ ตุ้มทรัพย์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101203ณรรฐส อาจปรีชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101208ธัญญลักษณ์ ชุญยราศรีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101209ปรเมษฐ์ คาดสนิทการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101210จุมพล พิศวิมลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101211จารุกิตติ์ จันทร์ณรงค์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101212ปิยะวัฒน์ ดอนงามการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101215ฆ้องวงศ์ ทองดีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101216ณัฐพงศ์ วรรณทวีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101217ณัฐนี สีหบุตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101218พิชญา พุ่มพินการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101219ธนัท สุขรื่นการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101220สิริกร ทิพย์สูงเนินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101222สุรวุฒิ หุตะจูฑะการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101224ศศิกานต์ สร้อยสุขการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101226ภิญญาพัชญ์ ภูริเดชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ6
63130101227นภัสสร กิตติวิรยานนท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101229ชินวัฒน์ ศรชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101231วิปรียา ศิลาโชติการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101232อดิศร ทองหล่อการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101234วรวรรณ สุยังกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101236ณภัสสร สุพรรณดีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101240ชญานิศ ปั้นดีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101241เปมิศา ไตรสุวรรณ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130101242ภัทรพล ศรีโยธาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101243ศุภกิตติ์ เฟื่องเดชการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101244ณัฐพัชร สุขสัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101246อภิสรา แก้วประถมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101248ชนิตาภรณ์ คำวิจิตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101249ธนภูมิ เจริญวิเทศการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130101250ภูวฤทธิ์ ผุดผาดการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101251ศศิพิมพ์ คงคาสวรรค์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101253ธีรดนย์ บุญช้วยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101254กัญญารัตน์ เจียมวิจิตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101256กิตติภพ สินเทศการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101257วรชน โคตรชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101258วิมลสิริ อุดมเจษฎาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130101259ชนากานต์ ปรีชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101260ชลิตา เพ็งสะและการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101261ภูวเดช สุวรรณโชติการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101262ณัฐพนธ์ ฉัตรบรรยงค์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101264พงศ์พจน์ สกุลวัฒนาพิทักษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101265ชญาดา มั่นคงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101266พิชญาภา โพธินันท์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101267ธรรณชนก วรพงศ์จิรกาลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101271ณัฐรดา จูพัฒนกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101272อินทร ศรีเพชราวุธการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101273ภัทรนิษฐ์ อินทานนท์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101274หทัยกาญจน์ สินสุขเจริญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101275ทิพรัตน์ อาจธัญกรณ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101275กฤติณ เชษฐะการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101277บุษราคัม วิริยานุภาพพงศ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101277ภัทรพล ช่างกลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101278สุวรรณมณี พรมทองการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101280ชญาน์นันท์ สกุลชัยแก้วการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101282ธนภูมิ บุรีรมย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101283ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101284ภคพล คุ้มครองการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101285บวรศักดิ์ สุนทรยนต์กิจการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน2
63130101286รัชนีย์ ขันธิวงค์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101287ปรเมศ ภู่เจริญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101288ณัฐชนน อภิเจริญพันธุ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101289นรีภัสร์ มาลัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101292ชนิสรา ศิริเรืองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
63130101293ซารีน่า ม่วงดีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101294ภูริชญา สายสิญจน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101295อภิรักษ์ เอกธนกิจการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101296กฤติยากรณ์ สุทาวันการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101297ณัฐนนทฒ์ เปลี่ยนศิริชัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101298โสมย์ชนก อินทรำพรรณการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101299ศุภวิชญ์ พัฒนรัฐการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101300กันติชา เกิดอยู่การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101301ฐิติพงค์ บุญกูลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101304พรสวรรค์ วรินทราการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101304ณัฐธิดา ศรีแสงการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101307ธราธิป ศรีพรหมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101308วิววิกา บุญทิพย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101309กมลเชษฐ์ เพไรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101310พิมพ์พิชชา หาดีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ3
63130101312กมลชนก โสระมัดการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101313นพรุจ ลิ่มวิวัฒน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101314พสิษฐ์ หลีล้วนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101315ภวัต กฤตตินันท์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101316พลอยตะวัน ไชยโคตรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101317ญาณิศา ดวงรัศมีการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101318จินต์จุฑา ศิริเพ็งการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101323กฤษฎาพัฒน์ อันการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101324พรธิภัสร์ เลิศวุฒานนท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101327ภคพร ประสมศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101328ภารดีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101330เนตรนภัส ลือขจรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101334จักรพงศ์ ผิวอ่อนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101337เทพนารี เทพทวีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101340ปรียาภัทย์ หล่อสุวรรณศิริการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101343ภูริณัฐ สุทธิวงษ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101345วชิรญาณ์ ไลวานิชการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101346นรินทร อิ่มสำราญการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101347ศิวกร เเสนอุบลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101348พรสินี แหลมหลักการสื่อสารเพื่อสุขภาพผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101350จิรากร รักขาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101350สุพรรณษา สิริคุปตะภาสรรค์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101351วุฒิพิชัย ชาญเชี่ยวคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101355เพ็ญระพี อักษรเกิดการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101357ฐิตารีย์ ผู้เลื่องลือการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101361ปวีณ์ธิดา อิศรางกูร ณ อยุธยาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101364ภารุจีร์ เเสงใสการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130101366กมลชนก บุญทรัพย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101411เพิ่มพล ตลุ่มพุกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101434ปภาดา สะอาดแก้วการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130101439พงศ์ศิระ นันทิทรรภการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101471พีรวิชญ์ ไวยสัจจาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101473อันดา อะหลีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101497เอมมิกา เข็มทองการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130101503จิตรวรรณ สินธุอนุกูลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101505สืบแสง ราชวงศ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130101534สุรัมภา ลีวัฒนาโชคการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130101558เที่ยงตรง สุภัทรวณิชย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101563พัชรินทร์ อินทสอนการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130101593ฐิตารีย์ ขุนสมานการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130101641กัณฑรัตน์ กัณฑสุตการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130101650ธมนต์ภัทร ธนสุคนธสิทธิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101659พรรณเชษฐ์ แซ่พัวการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130101660ภานรินทร์ กรรณจิตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130101691ธนัชญา เจริญสุขการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130101693ภัทรภร สังศิริการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101702สุวภัทร สว่างเนตรการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน3
63130101711อภิชญา ศรีวิภาตการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101714นันทชพร วงศ์ศักดิ์ศิริกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน3
63130101747ทยาภา พงษ์นะเมตตาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101748กฤดิ์ทรัพย์ สิริปัญจนนท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101757อนุชา พุ่มอยู่การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130101760รชตะ เดชะปิยะสันติการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130101808ทับทิมทอง วงษ์แสงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101811กนิก ศรีธราการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101814กัณฐพัฒน์ หมั่นคิดการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130101816ครองขวัญ แจ้งจรัสการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101823วธูสิริ ถึงลาภการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101829เสรี วิเชียรพันธุ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101839ธัญญาภรณ์ วงศ์ใหญ่การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101852ธีรนาถ อโนราชการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101875ธัญมน​ ต่อดอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน2
63130101881กุลรภัส อดใจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101886สิริยาพร ประสพมิตรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101893นุชภัคร์ โฆษิตเจริญกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130101905รวิสรา นวลจันทร์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130101907สุภาภร ส้มฉุนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101908สุชานารี ผมงามการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130101923ปรัษ ****การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130101927คุณานนท์ คงมาลัยการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130101928มิริน อร่ามเรืองสกุลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130101932สุธินี สีแดงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130101947ปัณฑารีย์ ทองดีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130101964กัลยาเนตร ยิ้มฟุ้งเฟื่องการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน5
63130101967วีระพล เอียกิจไพศาลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน4
63130101969สุพิชญา จันทร์ปัญญาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130101990สุธินี ดวงทวีทองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130101997พิมลพรรณ วันชูเพลาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102006นัฐนันท์ ทะลัยการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130102069ตัซนีม สมายุทธพงศ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130102090กฤติธี นาเมืองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102105ธีรภัทร ปฐมกาลบุตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130102113พิชญ์ภัทร หนูคงการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130102122วรัญญา ชุติสิริยานนท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130102126อริสรา จาวลาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130102130พิมลพา ชูแสงกิจการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102136พิมพลอย เตือนใจยาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130102168อรรถวุฒิ พรมเดชการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102189ธัญชนก ศรีทองคำการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน2
63130102191พัทธ์ธีรา ฐานิตย์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130102228มนัสชนก สุขโชติการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130102236คิร์รันท์รดา จิรัชธานนท์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน3
63130102253รังสิมาศ เพชรศรีทองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130102254ภูษิชา ธนินชาชยาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130102282พณิตสุภา สายมณีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130102284ปาณิสรา กาละจิตรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102285ภภัสสร สืบทิมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102288สามัณฑิตา รุ่งเชตุการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130102323กตัณณ์ อินทรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130102330อภิญญา แก้วดวงเทียนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102347ธัญยพร พรเพียรภักดีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130102381ธุวชิต แร่สุวรรณการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130102400กิตติวินท์ บำรุงสวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130102435รักไท แสงง้าวการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130102448วิภวา อุดมสมบูรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102451กาญจน์หทัย บำรุงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130102471จืดาภา วณิชานุวัตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102485กวินวิทย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102500นนท์ปวิธ อมรสิงหเวชการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102502วรกานต์ เหลืองวราการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130102508ภคิน จิตรแก้วคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130102510วิทวัฒน์ พูลเพิ่มการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102525ณัฐพัฒน์ สุวานิชย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102553ศุทธินี สีขาวการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102578ธัญพิชชา อาจมังกรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130102585อทิติยา สมาศรีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน3
63130102597อลงกต ประสารฉ่ำการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102600ธิชารัตน์ วงษ์บัวงามคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130102617ณัฐวดี นามวัฒน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130102624ธีรภัทร สุคำภาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102629ก้องภพ สารดีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102652พิชชาภา บุญญรัตน์ศิริการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102668สรินดา ทนทานการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102738ศดานันท์ ช่างบุการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130102748ชลสิทธิ์ เพชรณรงค์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102795ณัฐณิชา นพทีปกังวาลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102797ณัฐกิตติ์ ชัยวงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102801ธนาภรณ์ พูนพิพัฒน์กิจการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102807อาทิตยา ทองสังข์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102829เหมียวอิง ลีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130102866รุ่งนิรันดร์ แจ้งสันเทียะการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102897ศิริวิชญา ธนูสุวรรณศักดิ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130102957สัตตบุษ อุทัยศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130102982พศวัต เมฆวัฒน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130102984พลอยดาว อรุโณทยากรการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102994อัสรี วัฒากุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130102997ปิญชาน์ โพธิปกรณ์กุลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103003ศุฑามาส ดำนิลการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130103007ธนกฤต สังฆะโรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130103009รชต บุญทาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103010นพดล คงบางปอการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130103049พรปวีณ์ ณัฐประสิทธิ์กุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103052ฐานิดา อิทธินิติกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130103075ชฎาพร อจลานนท์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130103082อัญวีณ์ อมรสนิทพันธุ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103118ชญาดา คู่รื่นการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103152ภัทราพร ส่งเสริมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103165นารากร ผดุงชูกิจการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130103172อภิชัย ไชยเจริญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103173ชัชมัยภรณ์ คังคาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130103195อนันตญา ศรีไพโรจน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130103203แพรวา เปล่งวิทยาการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130103206กรวิชญ์ กั๋งเซ่งการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130103219ธนัชชา งามพร้อมสกุลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103227ภรภัทร นาใจดีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130103248พิมพ์ทอง จันทรวรเมทการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103251วัฒนพัฒน์ เสมามอญการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103327ญาดา อยู่รอตการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน6
63130103399ภวพร บุญปลอดการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130103403สุรีย์วิภา ศรหิรัญการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน3
63130103419ศรสวรรค์ สมเพ็ชร์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130103437ณัชชา คุ้มไพรีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130103450เพ็ญพิชชา สมนึกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103458ปัณฑารีย์ ตุ้มสุดการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130103470ประภาศิริ ภูรัตนกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130103472วไลรัตน์ เรืองฤทธิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103482คณาวิศว์ บารมีพิทยาธรณ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130103523หัสญา ทองใบการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103539นวมินทร์ ศรีบุรินทร์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130103554ปภังกร สนิทการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103555สาริศา จุลจงกลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130103558ธีรนาถ พุฒซ้อนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130103566อรพิน ยิ้มใหญ่การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103589ปุณณิศา ประสิทธิ์วัฒนะกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103641ฐิดาพร อยู่ศรีสุขการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130103642ภูรินทร์ อนุโลมสมบัติการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130103647สลิศา รัตนเลิศลอยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103654ชญาณินฐ์ อดิเรกวุฒิกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103657ลลิดา แก้วลำพูนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103679ปิยาภัสร์ เผื่อนประเสริฐการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103690ศุภกิจ วรรณวงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103691พรมนัส อัจฉริยวงศ์กุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130103695นันทวัฒ​น์ นามวงค์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130103696จิรภัทร ก้อนแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103705ภัทรวดี โพธิแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130103719นฤมล เคล้าละม่อมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130103720ศศิกานต์ สุทธิแสงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103724ศศิธร ธงศิริการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130103728บุลิน ถิระพานิชการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130103747คณิน พุธไทยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130103785ไพรัตน์ เกิดมงคลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103786ฐิตารีย์ กวินยศการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130103801จิรัธญา จินาภักดิ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130103821อารียา วิทย์ยตะวันการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน2
63130103832กันติยา สุดแสงการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130103851ศิรดา เหล่าพงศ์หาญการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103868ภณสา ยนจอหอการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103890พงศธร กองสุผลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103912นราวิชญ์ ตุ่มใสย์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130103921พัทธนันต์ กิตินันท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130103927เจษฎากร แซ่ว่องการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน2
63130103936ธันยพร วันสุขการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130103950ธนกฤต วงศ์คำจันทร์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130103975ธัมมิกา มีนาคการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130103978วริศรา กองกริ่มการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104015วิรากานต์ กัณหะเสนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104017ชลดา บุญอนันต์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130104018สรวิศ อินตางามการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104038ปวีณ์นุช หวานสูงเนินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104077กานต์ชนก เหล่าอำนาจการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130104082กฤตพร ใจตรงการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130104096กุลปริยา จงโรจน์สกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130104106จิราวรรณ จันทร์ทิพย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104130วัฒนา จงภักดีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130104168ปาณิสรา สินธุสุขการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130104194ณิชาภัทร์ เธียไพรัตน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104203กิตติธัช พูลประเสริฐการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104204ภูวนาท แจ่มใสการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104206ชนิตา ฉันทไกรวัฒน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130104225นัฏฐินี ขำจิตรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130104259ธนพล ทองพระศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104329บุษปรัชต์ บุราไกรการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104370ปิติภูมิ พัวสุวรรณการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104385กัณฑิรา วาหกกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130104389นัทธภัทร ตรีพรหมเนตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104410ทัพพสาร วราทิตย์พิกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน3
63130104416พงศ์ดนัย วงศ์สุวรรณการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130104417ณัฐณิชา บุญเคลิ้มการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130104420สุไรยา บุตรหลำการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน3
63130104423รมิตา แพทองคำการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104432วชิรวิทย์ แม้นพรมการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104435ณัฐกานต์ สิงหรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104441ชยังกูร สกุลลมัยการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130104446พนสุข ฐิติเหมสกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104465อภิรญา ท้วมปานการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104472อัญชุลี ศรีสะเทือนการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน2
63130104535ปุณณภพ เจริญพงศกรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104543ชัญญาพร สุขประเสริฐการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104551ธนวิชญ์ สุวรรณประทีปการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104564นิติพล ยืนยงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130104572ศดานันท์ แจ่มอุทัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130104586ชญาน์นันท์ สุวสิริกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104620วรนุช ยืนยงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130104638ณัฎฐวีมิกา ม่วงศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104660สายธาร ทับโคกสูงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104662พันธิตรา สุธีระเวชช์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104671พริมา วงศ์ประทีปการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130104674ภคนันท์ สายเมฆการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130104676โนรลีซา ไชยศักดิ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน2
63130104679อพิชญา ต้นตระกูลเจริญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104697วนิดา ทองสุทธาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130104701เจนจิรา กรสันเทียะการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130104702กีรัตยา โรจน์ธำรงค์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130104716ธนดล ภู่ไพบูลย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130104743นริสรา เทวัญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104769ภรณ์ทิพย์ นิลรัตน์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104788กนกพิชญ์ เชื่อมกระโทกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104797สุจิรา เณรศิริการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104799ปัญญ์ ธรรมจักร์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104818ปิยะวดี อบอายการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130104840วุฒิภัทร รุ่งเจริญอารีจิตต์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104841ภัทราวุธ สายมงคลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130104853ณัฎฐธิดา รอดดำการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน2
63130104859ตันหยง เอี่ยมลออการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130104877อริญชัย ถือสัตย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104881ธนพร สิงห์สังข์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130104894ภควัต โพธิ์น้อยงามการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104896เบญจมาศ ชัยพัฒนศักดิ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน3
63130104906พรษิตา มาศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130104910ธนบัตร บาเร็มการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130104954ญาณิศา ไทยทวีวัฒนกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130104957ปณิชา พัชรมนตรีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130104987รตินันท์ วงศ์ศรีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน2
63130105011ศิวกร เมืองโคตรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130105033สุธาทิพย์ สมศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105035ธัญวรัตน์ เดือนใสการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105038จงจินต์ จงใจงามการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105043จุมภิรา สุขศรีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130105045ผกาวดี สังข์แก้วการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105053กันติยา อิ่นอ้ายการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105058ศิรศักดิ์ มากสวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105069วรรณวิสา ขันทองคำการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130105079แววปราชญ์ อุลิศการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105080กัลยรัตน์ ยิ้มละมัยการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105087ทรายแก้ว รอดอ้นการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105093ทนุวัฒน์ วิชชานนท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105096จิรภัทร ธนูมาศการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105115พิมพ์วลี พูลสวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105145มานิตา อินทร์ทิพย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105146ริญญารัตน์ ตั้งสุวงศ์ชัยเดชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105151ณัฐพร เวชคงการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105167พีรณัฐ แม้นมินทร์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105220ปุณยนุช เเซ่โง้วการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130105241ปราชญ์ ลี้กำจรการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105252เพ็ญมณี เอนกธรรมกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105258พลอยชมพู วโรดมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105260เฌอเอม เจริญจิตร์การจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105268หทัยวรรณ ทองแดงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130105269กัลยรักษ์ หิรัญนุชนาถการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130105288อัจฉราพรรณ หมวดผาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130105296ไวยจิณต์ มาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130105306เกสรา หวังผลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105311ศุภาพิชญ์ ชัยฤทธิ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน2
63130105313นวรักษ์ บุตรเล็กการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105341สุพิชฌาย์ เอกลาภนิมิตรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130105345วรินธร ตั้งประภาพรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130105346ปิยธิดา ศิริกุลพิสุทธิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105362นิชา สามไพบูลย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105364พุทธธิดา บรรจงการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105378จันทร์นิภา ผ่องอำไพการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105389ปวริศ บูณย์ประเสริฐกูลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105400ภาวินี กู้วิริยะการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130105406ชลติยา นิ่มพัฒนาวงศ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130105416ภัทรลดา มีศิริการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105446ธัญชนก พันธ์มุงการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105452นราธิป ช่วยบรรจงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105460ศศิวิมล นวกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105470นภสร ศรีงานการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105485วริษฐา ศรีชัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105505กฤติกานต์ ดวงจันทร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105507ภัทรพงศ์ ลี้สุนทรไพศาลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130105511วิชญา แซ่เล้าการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน3
63130105532พรนภา คำแผงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105533ปียะรัตน์ ศรีบุตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน3
63130105538วริศรา จิตปรีดาสกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105540โมไณย อัคราพิทักษ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน2
63130105549สวิส ศิริพงศาวลีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130105555รัชชานนท์ ชุลีวัฒนะพงศ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130105561อัญมณี ชาญประเสริฐการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130105578ธนกร ปิลไลย์การสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130105589กนกนิภา หงษ์คูการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130105601อารดา ระยะวรรณการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105612ปวีณา ปัญจเสวีการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105616สหฤทธิ์ อินทรทิตย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105635จิรัฎฐ์ ทองถมยาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105645อภิสรา กล่ำสกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105656ปรมี เปล่งรัศมีจันทร์การจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130105660จรินทร์ธร เตชะนิตย์พลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105676ธนวัฒน์ ถีระปราโมทย์การจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105696ณชนก ธำรงรัตน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130105703วสวัตติ์ เเพรสมบูรณ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130105708พิชชาพร ปั้นแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105716สุจิตตรา คำนนท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105726ปาริตา สุขนาแซงการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105730วราธร ทองอยู่การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130105734พศุตม์ นพมาศการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130105739สาธินี สร้างนอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105754ศิริขวัญ ชินกลางการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105755นพัตธร เเซ่ตั้งการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105763ขจีพรรณ บัวนาคการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130105770นพวรรณ รุ่งขจรรัตนกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105779ญาณิศา เเซ่โอ้วการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105791ศมลวรรณ ภัทรปกรณ์ศรีการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105805พิชาพัทธ์ วัจฉละฐิติการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130105833ณัชชารีย์ ญาตืสูงเนินการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105837ศิกวัส แย้มวาจาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130105844สิทธิชัย ชมชื่นการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105850ปัณณธร สิทธิประเสริฐการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130105856ธนากร ภาชีเชาว์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105866เพียว สีดำการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105875อารียา ดอกพิกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน4
63130105886อัศนี ศรีหะชัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105906ภัทรพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105918อานนท์ อ่อนศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130105966ชลธิชา เชษฐรตานนท์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130105989ญาณิน ขุนรักษ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน2
63130105992นงนภัส โต๊ะมิการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130106010ณัฐพล แก้วสว่างการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน3
63130106016ชัยนคร กลีบเมฆการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106018นฤบดี เจริญภักดีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106024พิชชาภา ดีสมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130106063กันยารัตน์ คลังเเก้วการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130106063นที ไชยวุฒิการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน3
63130106079ธนพร สมนอณิกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106226ศุภากร ผลอ้อการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน4
63130106228จิราภา บุญสาหร่ายการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130106247รมิตา อุดมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130106323ณัฎฐา พานทองการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106332พิชชาพร อินต๊ะแสนการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63130106338ปรีณาพรรณ กรุดทองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน2
63130106339ชญานิษฐ์ เกตุสวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106350ณหทัย พฤกษ์ผดุงการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106353ฮัซวาณีย์ มูซอการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106354ศุภลักษณ์ ประเสริฐรัตน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106357นฤมล กิ่งรุ้งเพชร์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130106393ศักดิ์เศรษฐ์ เหงี่ยมไพศาลการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106398นิติพนธ์ รัตนไพบูลย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130106401ณัฏฐกร กุลดีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130106430พรรษชล สายคุณากรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106442นิโคล เวนเดอร์ชู๊ทการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130106453นนทพัทธ์ พงค์พิศน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130106498ชนาธิป วิมลกาญจนพงศ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130106528บงกชมาศ หมั่นความเพียรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130106530ศิรดา รัสมีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130106536ภควรรณ ยิ่งกว่าชาติการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106537ธีราภรณ์ แดงโสภาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130106556กาญจนา ลำดวนการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130106557ไอริณ กองเกียรติวานิชการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130106569จุฬาลักษณ์ เดชะการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106572ปัณณธร ตันมณีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106573กฤษพร อินทะการการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106575เสฏฐศิษฎ์ นุ้ยเลี้ยงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130106576บัณฑิตา พุทธิพงษ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130106581ชยภณ กมลศักดิ์พิทักษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106582ภัทรจาริน เขียวบุตรพิพัฒน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106584ธนัชญา ปวีณดำรงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106590จิตริน อยู่นานการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106593จิรายุส อังกุลดีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130106622ศลาฆิน กิ่งเล็กการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106623นันทิกานต์ เสาพรมการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106635พิมพ์วลัลน์ จานไธสงค์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130106648กัลยกร สุนทรพฤกษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน3
63130106649เปมิกา โกมลสุวรรณการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน2
63130106664พรชนก คะอังกุการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130106686เสมอปลายการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130106692ธีรภัทร รักษวงศ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106694นันท์นภัส อิงคนันท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130106708อารียา พลสีดาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106742นพรัตน์ ภิรมย์เกียรติการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106744เดชาธร สมสวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106752ปิยกร กลิ่นเฟื่องการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106760ศุภลักษณ์ เหลือบุญชูคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน2
63130106777พีรดนย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130106787กษิดิ์เดช ฉัตรนภารัตน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106789กษิดิศ ฉัตรนภารัตน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106817วาทิน โคตรพันธ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106852นุสสา ยิ่งกิตติมานุศักดิ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130106884สิมิลัน ประสิทธิพรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106895คุณานันท์ เศิกศิริการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106905ฐานภา บาลีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130106906นิติยา สมาพงษ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130106927นิรมล วงษ์หาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106954วริศรา พงศ์สงวนไทยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130106990จิรภาส โอภาสเพิ่มพงศ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107017ฐิติวรดา ทองสำเริงฤทธิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130107020เขมทัต วงศ์สวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107033พันธกานต์ ลิ้มมณีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107043ชุติพล นาคละออการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107059สุชาญา ดุลยวิทย์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130107060ภาณุมาศ จันเริงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130107063กานต์ สวัสดิ์โรจน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107122ปิติพงศ์ นัคเรการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107171ไกสุตนันท์ ทิพพ์วิบูลภคพลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107191กัลยกร สุขสวัสดิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130107198ภัทรศยา ไชยคุณการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107203ศุภกฤต เผือกประพันธุ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130107232ชนิสรา หิ้วพงศ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107275อรวรา สัจจพงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107311ธีรเทพ ชัยวิริยะกิจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130107313ต้นวงศ์ เวียงคลังทรัพย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130107325พิชชาภพ สุรพัศสกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107329กีรติกานต์ ลมพัดนาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130107346ธนพร มีสุขการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ5
63130107351พีรพิชท์ เกียรติศิริการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107364วิภาวดี ชัยศรีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107372วัทธิกร รื่นสายชลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130107383ภวัต ตู้จินดาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107431ธิดารัตน์ กลิ่นจันทร์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107441ชยุตรา ขาวอินทร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107463ศุภลักษณ์ คณาวงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130107478ชนัญชิดา พัชรสวัสดิ์กุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130107500พศวีร์ สุขสุชิตการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107527ปุณชิรา จุลนีย์การสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130107555ก้องกิฎากร ไม้ทองการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107572ณัฏญา กาญจนโภคินการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107596พัณณ์ชิตา ชัยจิรอารีย์การจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107606ณัฐธิดา คุณชมภูการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130107651นภัสสร วรรณขำการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107653นาวิน ขันขึงการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107661ณพงศ์ หิรัญสิริสมบัติการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107724ฐานิสา โลร็องต์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107744มันฑิตา ทองทิพย์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130107777ธนกร พุฒแก้วคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130107811จุฬาลักษณ์ โนจันทร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107812พลอยพลิน อ่านเปรื่องการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107820จารุววณ เหมหอมวงค์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107820จารุวรรณ เหมหอมวงค์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107852อินทนนท์ แต่งตั้งคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130107865รชิตะ จันเศรณีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130107866วรพร คำวิมุดการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130107871เนตรนภา ทาวงค์การจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107873พชร สีระสาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130107886พุทธธิดา นำไพศาลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130107897วิมลสิริ เกตุมาลาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130107945อัครวินท์ นิติเจริญโชคการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130107979วุฒิชัย ปัญญาอาสน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130107986ธธิดา นาคธนการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130107991จุติพร พลเสนาการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน1
63130107994นันทนัช รุ่งโรจน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108009ณัฐวีณ์ จิตติธนะศักดิ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130108011ปณิตา จันทร์ท้าวการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130108012พรนัชชา ทองภูการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108023แจ็คกรีน เคลเมนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108062จิรฎา เพ็ญวจีกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130108071สุชัญญา ภิระบรรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน5
63130108101สหฤทธิ์ ไกรแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108143ปรานต์ คูหาเปรมกิจการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130108147ภาคิน แสงอรุณการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130108149วรวุฒิ เหมาะทองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน3
63130108162ณชลวรีว์ บัวรัตนจินดาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108187สาธิตา นกวอนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน2
63130108198ชลธิชา ไชยธงรัตน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108209ธเนศ มีอินทร์เกิดการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108229อาจารี ถนอมนาคการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108238ชลนิชา ราชดีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130108260อริสรา สุพรรรพลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130108262พัทธวรรณ จามะนุคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130108267สรัลนุช บิญรัตน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108292ณัฎฐณิชา. อ่ำโพธิ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130108333ปกรณ์เกียรติ สวัสดิ์ประทานชัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108336ภูวเดช อุดมนพคุณการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108368วีระชัย อำนาจศิลปกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130108379รักษิยา เจนอนุวัฒน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108383ณัฐสิทธิ์ ปิยะสุขการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130108387กานต์ มะโนแจ่มการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108397ปรียา พงศ์ภัณฑารักษ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108458พรปวีณ์ บุญโตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน2
63130108501ทัศพร ธรรมจันทึกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130108508วุฒิพงศ์กร วาณิชธนาพงศ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130108526จิรภัทร สะแกขาวการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130108542ศศิประภา โสภณพงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108554ณัฐกฤตา เถยสูงเนินการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130108560เอกราช เชื้อน้อยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108571ธัญชาติ เทียมแสนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108620อรุณวดี เจี่ยเจริญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108624ณัฐรัตน์ อัคราวัฒนาการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108648พีรวิชญ์ ไพศาลพิสิฐการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน2
63130108662มนัสกร ภู่ระหงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน4
63130108671ธีรพล มาลีวงศ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130108712ชิษณุภงศ์ บุญชมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108718ธัญลักษณ์ คุณปรีชากุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130108734ชวัลญา สวัสดิบุตรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130108743ณภัทร เตชะธนบัตรการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130108758พรรณทิพย์ ทรัพย์พงศ์พันธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130108761กษิดิ์พิเชฐ พานิชกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108777ชนิสรา ฟักฉิมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108785โยษิตา เฟื่องปัญญาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130108786วรพิชชา สมานราษฎร์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130108791สุพัฒนาพร จันทรบัญชรการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130108801ภคิน ศรีลาคำการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108859ณิชนันทน์ รุ่งทรัพย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130108868ปุณณภา รีวสันต์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108871ชนิสรา นิ่มดิษฐ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108894รติพร สีหานนท์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108900ต้นกล้า คำประดิษฐานนท์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130108926วรพร ศรีอมรราวดีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130108956วิชิตา มีลาภการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130108958ธนกร อินทรีย์มีศักดิ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารพัฒนาบัณฑิตฯ2
63130108962เขมิสรา จับใจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์พัฒนาบัณฑิตฯ1
63130108978ณัฐภัส พุฒกลั่นการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130108979กัลยรักษ์ นาสมยนต์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130108983มณีรัตน์ พัฒน์ทองสุขการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130109047โชติกา ฉ่อนเจริญการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130109051รชตกร ประคุณหังสิตการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130109085บัวบุญนิยมพร คำเพราะการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน5
63130109086อชิรญา โคมาซึการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109088ภาณุภัท ยุธนาบุรธัชการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130109127ธัญวลัย อัศวชัยนิมิตรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130109136รัฐนันท์ จิรฐาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน2
63130109160สุชาวดี นาคประดิษฐ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130109163ชุติเดช แสนสุรินทร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109186มานา พัฒนดิลกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130109188จิราภรณ์ พลเยี่ยมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130109194ภูวนัตถ์ ศิริพงศ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109207ชนาภัทร์ นุ่มประเสริฐคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130109209ภูสิทธิ์ แจ้งบรรจบการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109218ฟารฮาน บุญประสิทธิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109227ชนัญชิดา จงสกุลรุ่งโรจน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน3
63130109240ชลัมพุ อัตจริตการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109296เพชรลดา จันทร์เพชรการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109301พัทธวรรณ นุ่มไทยการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109302พัชรพร สัตตวัฒนานนท์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน3
63130109309จิราพัชร มณีรัตน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน3
63130109354ชนกานต์ เรียบร้อยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130109364ณัฐวรา แก้วถาวรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130109379ฐิติภา มัตสยะวนิชกูลการสื่อสารเพื่อสุขภาพเด็กดีมีที่เรียน3
63130109382ทศทิศ ดวงโทโคตรการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130109390อนุชิต วังผือการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109395พิมพ์ลภัส ฟองเทพการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109411สืบสกุล อารีรักษ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109418อภิชญา สุดเอื้อมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109430สะใบนันท์ วงค์ขุมเงินการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109441ประกาศิต เจริญผลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109494บุษบง จรัลพาณิชการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109507ธิติสรร อ่อนแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109508ธีรดนย์ คล้ายศรีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130109520สุชัญญา สมรูปการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109542ตรีวิทย์ มีทรัพย์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109561จุฑาทิพย์ ศิริฐิตินันท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109601ธีรศักดิ์ ค่ำสูงเนินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109605บุณยกร เอียดทวีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109635ชนัญชิดา มหาศักดิ์พันธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130109672พิมพ์รดา เต็มพร้อมการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109681โกสินทร์ ธรรมรัตน์ชัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109714ภัทรกันย์ นาประสิทธิ์ชัยการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109744เกศดารา ศิลารัตน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130109749วิรมณ สวายประโคนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109750เกตน์สิริ มณีฉายการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130109790กรกฤต เพ็ญทองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130109792ณัฐพิมล ขอนดอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130109799นูรฮูดา เต๊ะแตการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130109809ชวัลรัตน์ แก้งคำการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130109858รัตนวรรณ มนัสวรากุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130109884ปรวรรณ คล้ายคลึงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130109888รวิภาส ดำนาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109903ฐิติรัตน์ เอมเอี่ยมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130109910ธนพร​ ปิยะทรัพย์​การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130109954รสสุคนธ์ เพิ่มทวีทรัพย์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมเด็กดีมีที่เรียน1
63130109959ณัฐวุฒิ สายะสิญจน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
63130109972วราภรณ์ จันทร์ชนะคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเด็กดีมีที่เรียน1
63130109975อัญมณี ***การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63130109996ศุภรดา สุรสังข์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130110047พิสิษฐ์ นิมิตรสมานจิตต์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน2
63130110060พรทิพา คูณศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130110077ปรเมศ รักมะณีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130110105พันธณัฐ ขจรจิตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130110140หาญปกรณ์ ศัพท์สุวรรณการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130110140หาญปกรณ์ ศัพท์สุวรรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
63130110148ณัฎฐณิชา สนามทองการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียเด็กดีมีที่เรียน1
63130110192อภิสรา สีกากีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130110230เตชิต ปัญญนราพรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
63130110239ธพิชชา ฉัตรานุสรณ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน2
63230100908จุฑารัตน์ ธิติวุฒิกรการจัดการธุรกิจไซเบอร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
63301000632นัทธมน คงทิมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
300011840063วรัญญา สุขประเสริฐการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียผู้มีทักษะพิเศษฯ1
1909802608114อภิชญา สุดเอื้ิมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
3000318410001เกียรติศักดิ ทวีชาติคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
3001318110017พลกฤต แพร่งสวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
3001318110160ญาดาวดี คงจายการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
3001618110067นนทิยุต มิ่งขวัญตาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
3001718410038บุษกร แดงเดชการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
เลขที่รับสมัครผิดสักราวุฒิ เจ๊ะยะหลีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ4
เลขที่รับสมัครผิดภาณุพงศ์ เล็กใจซื่อการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
เลขที่รับสมัครผิดกัญจน์ณุพันธุ์ เทพรำพึงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ2
เลขที่รับสมัครผิดธัญยธรณ์ เทียนเสนคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารผู้มีทักษะพิเศษฯ1
เลขที่รับสมัครผิดภาณุพงศ์ น้อยนำบุญการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเด็กดีมีที่เรียน1
เลขที่รับสมัครผิดดลพร จิตรประเสริฐพรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์เด็กดีมีที่เรียน1
เลขที่รับสมัครผิดชนิดา ****การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
เลขที่รับสมัครผิดชญานิน พลสิทธิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมผู้มีทักษะพิเศษฯ1
เลขที่รับสมัครผิดสรวิศ บุญวราภรณ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวผู้มีทักษะพิเศษฯ1
เลขที่รับสมัครผิดอานนท์ หิรัญนาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
เลขที่รับสมัครผิดพรลภัส หนูจันทึกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
เลขที่รับสมัครผิดกัญญาภรณ์ มากซุงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ1
เลขที่รับสมัครผิดญาณิศา แซ่เจี่ยการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเด็กดีมีที่เรียน1
เลขที่รับสมัครผิดมิรันตี ต้นประดิษฐ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ผู้มีทักษะพิเศษฯ2
เลขที่รับสมัครผิดจีราพัชร์ ศรีสุทธิเกิดพรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลพัฒนาบัณฑิตฯ3
เลขที่รับสมัครผิดวีรภัทร ฉั่วศิริพรการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลผู้มีทักษะพิเศษฯ1
. . . .