หลังจากทำการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติจาก Google Form เพื่อยืนยันการส่งเบื้องต้น และขอให้ผู้สมัครกลับมาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งภายใน 3 วันทำการหลังจากส่งแฟ้มสะสมผลงาน

  • รายชื่อตารางนี้ คือผู้สมัครที่ทำการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำเร็จ.. สำหรับผู้สมัครคนใดที่ไม่อัปโหลดเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ และจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก ถึงแม้จะสมัครในระบบของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม
  • ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.
  • หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ผ่านทางโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ) หรือผ่านทาง Social Media ของวิทยาลัยฯ

. . . .

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สำหรับสถานะการชำระการชำระเงิน สามารถตรวจสอบได้ทาง http://admission.swu.ac.th ภายใน 3-5 วันทำการหลังจากชำระเงินเสร็จสิ้น
  • หากมีการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานมากกว่า 1 ครั้ง ทางวิทยาลัยจะยึดไฟล์ที่ส่งครั้งสุดท้าย สามารถตรวจสอบจำนวนไฟล์และเวอร์ชั่นที่วิทยาลัยจะใช้ในการคัดเลือกในคอลัมน์ Ver.

. . . .

ตรวจสอบรายชื่อเรียงตามเลขที่ผู้สมัคร

อัปเดตล่าสุดเมื่อ : 4 มิถุนายน 2562 เวลา 23:10 น.

เลขที่รับสมัครชื่อ-สกุล ภาษาไทยวิชาเอกที่ทำการสมัครสถานะ
6200023424นารากร มาพงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200023433กมลลักษณ์ ชัยจิตติประเสริฐวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200023473วิษุวัต สุจำเนียรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200023476อภิดุลย์ หงษ์ทองการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200023680ธนัชญาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6200023745ศรุต ศิลาวัชนาไนยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200023768ธนภัทร์ จิระกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200023785ฐานทัพ ดอกไม้การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200023818กุลสตรี สุขประเสริฐการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200023820ภูษิชา ฤทธาสวัสดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200023835ณัฐนนท์ นาเจริญการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6200023845วงศธร เจริญสุขสมสกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6200023889ทอฝัน พลสมบัติการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200023920ฐิดาพร รัตนสกลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6200023940ณัฏฐารัตน์ มาลัยนาคการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200024063ณัฐฐาพร ศรีสังข์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6200024092กมลมาตร พุทธสุวรรณการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200024101ณัฐภร โค้วปรีชา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6200024106พชรา แก้วสอนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200024124บัลลังก์ คุระตะการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200024140ธัญวรัตม์ สุวัฒนะชัยคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6200024147ธารารัตน์ สอนกลางการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200024213กัลยรักษ์ จำปาทิพย์พงศ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200024238ชลชาติ จินดาสุการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6200024240ยชนันท์ สุขปิติคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6200024251กิตติพงศ์ ชื่นทองคำการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200024262ฐิตา ธรรมการฐิติคุณการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200024279อลงกรณ์ ประวังการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200024290วิศรุธ เซ็มแม้นหมัดการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200024305ณัฐณิชา สุขบุญเพ็ญการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200024333ศุภวิชญ์ พัฒนสิริเจริญการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200024352ฉัตลฎา พัสดุรักษาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200024398ศศิธร สนศักดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200024412ธนพล ลิ้มเจริญการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6200024415อัศนี ศรีหะชัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200024450ณัฐพงศ์ วรรณทวีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200024458รวีโรจน์ นิ่มนวลอนันต์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200024460เสกสรร พาภักดีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200024490พรธิภัสร์ เลิศวุฒานนท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200024504ชัชชญา หิรัญธัญพิชชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200024523ภัทรคุณ ศรีสุธรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200024625ชัญญา ศิวะโกศิษฐการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200024630ปัณณา จิราชัยสกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200024633ภัทธิยะ ปาร์มวงศ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200024639ธนัญญา สัตยารังสรรค์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200024647ภัทวัฒน์ มากบริบูรณ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200024785ธนัชชา พรรณเชษฐ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200024795ทัศนัย พัตรปาลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200024849ณัฐดนัย แก้วหินลายการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200024924ฐิรพล ยุติธรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200024948ภควดี ศุขธรณ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200024968นภสร สุวัฒนากรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200024972เพ็ญพสิษฐ์ ตรงศิริวัฒน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200025005ณิชรีย์ ธีรประทีปการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200025040ธนวรรณ อัศวภูมิการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025072ธัญพร ศุภกิจโภคาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200025096นาเดีย ฮาเวิทการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025098ธนวรรณ ไพรอดการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200025113ชนิกา ลักษณ์สุวิมลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200025117ศีล ชลายนคุปต์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025120อินทัช วัชรวิทยากรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200025180สหัสวรรษ พงศ์ลิมากรการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200025190รสสุคนธ์ กันเชียงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6200025197นริศรา โสณมัยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200025223มงคล ชุ่มเงินการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200025235ปรมัตถ์ สถิรวิวัฒน์กุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025250ธนสนธิ์ กิติสิทธิชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200025264ธนบดี แซ่ลี้การจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200025302วาสิตา ศรีโยธินการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200025314นภัสวรรณ ลิ่มกุลอนันต์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200025369ศุภกร บุญแจ่มการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200025374มานิตา โยธารัตน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200025405ฉมา ชาตินักรบการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025428จิตรกานต์ ฉัตรมณีศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025453ณัฐนนท์ ชวนะเบญจวุฒิการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200025487นันทาศิริ พลีศักดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025599ธีรภัทร ประกอบการการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025606กัญญ์ชิสา พชิรนันท์วณิชการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200025626จิรัชยา สว่างทองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6200025688จิณนิภา ประเสริฐชูวงศ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200025707กนกวรรณ วิลัยกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6200025711ธนวัฒน์ จันทวายศการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025723พิมพกานต์ คิดอ่านคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6200025735ชินพัฒน์ ระไพเพิดการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200025764คมสันต์ แก่นจันทร์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025861ธีร์ จันทร์เทียนการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200025899ธัญลักษณ์ สิมลาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200025903จุฑาพงศ์ บุรีวชิระการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200025921ฮูเลีย เอเรนการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025954อภิสรา แก้วประถมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025956ดิษยพล ดิษยะศรินการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025960นพรุจ นันท์ตาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6200025971สุทธิภัทร คงพูลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200025994สิริผดา บุพศิริการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026023ไตรทศ หอธรรมกุศลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026045วรรษชล สอดศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026108สิตานัน แนวพันธ์อัศวการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200026126จุฬารัตน์ ขุนราษฎร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6200026145วรพจน์ สำเภาทองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6200026164ศิวพร กีรตินราธรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200026194นนทพัทธ์ ศรีไสยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026196มัณฑริกา จันทะคารการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026204นงนภัส นพคุณการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026215พรไพลิน พริ้มขจีพงศ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200026275วศิน ใจหาญคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6200026284ณัฐดนัย บุญบางยางการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200026287ชาญณรงค์ ครุสาตรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026339สุวรรณภรณ์ พงษ์พีละการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026398นิชดา วีระรัตนวรรณ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200026474นรีภัสร์ มาลัยการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200026541พงศ์ชนะ ธานีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200026548จารุภา รัชตะบุตรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200026555อรวรา สัจจพงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026595พลอยลดา กลางอินเดชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200026656นิชานันท์ เหมะไชยนันท์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6200026675วัชราวุธ วันมูลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200026795ธนัชชา ทวีสุขเสถียรการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6200026801ชญานิศ ปั้นดีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200026851ธีร์วรา นภาวรกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6200026911ณัฐภัสสร สัจพรพจนารถการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200026913อภิญญา จันทะกลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200026914เตชินท์ ไชยทองดีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026930โอริสสา อาษาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200026962ณัฐวุฒิ ฉัตรเรืองวิโรจน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200027072นรากร สร้อยสุวรรณ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200027152ชยพัฒน์ จรกรรณการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200027184จิรภัทร นาคสนองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6200027264ปวริศา เกตุแก้วการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
6200027305แทนพงศ์ สมพิลา การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200027323จีรพัส เมธีปรีชากุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6200025659ปุลพร แว่นประดิษฐ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
เลขไม่ถูกต้องอดิรักษ์ รุ่งเรืองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
เลขไม่ถูกต้องสรวุท จิโรปการการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

 

. . . .