ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คว้า 2 รางวัลออกแบบเสื้อยืด ในโครงการ ‘The Mall JOY OF GIVING ยืดโชว์ Design Contest’

  • รางวัลชนะเลิศ ประเภท T-Shirt Design

    • นายอนุรักษ์ เพ็ชรดวงเดียว และ นายปัณณทัต เอ้งฉ้วน
  • รางวัล Popular Vote ประเภท T-Shirt Design

    • นายกิตติกานต์ อัมพรต

ทั้งสองทีมผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย และคว้าทั้งสองรางวัลนี้ได้เป็นที่สำเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบจากรายวิชา CSC111 Introduction To Graphics Design For Interactive Media สอนโดยอาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร