[ทุนการศึกษา] สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

0
770

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • ด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเป็นประจำทุกปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง แต่มีความตั้งใจในการศึกษาและมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาโดยตลอด
ขั้นตอนการสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง
 • หรือติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย) อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) หรือทาง 02-259-2343
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
 • สอบสัมภาษณ์เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกใน วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 • ลงทะเบียน ณ ห้อง 1302 ชั้น 13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบสมัคร) 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มียังความเคลื่อนไหวหรือใช้งานอยู่ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสารแสดงความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง)

 

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ
   เอกสารแสดงความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา