[ประกาศ] ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

0
606

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
  • ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทั้งทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดนี้

สำหรับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
  • ให้นิสิตนำสำเนาบัตรนิสิต, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (Book Bank) ที่ผูกกับบัญชีที่ใช้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย อย่างละ 1 ฉบับ
  • นำเอกสารข้างต้นมายื่นพร้อมกรอกเอกสารเพิ่มเติม ส่งที่พี่หวาย หรือ พี่ชีต้าร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

   ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ