[COSCI HILIGHT] เทคนิคการทำ Portfolio เพื่อยื่นใน TCAS62 รอบที่ 1

0
30

เมื่ออาจารย์ตัวจริง ที่เป็นคนคัดเลือกแฟ้มสะสมผลงาน มาบอกเทคนิคการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อย่างไรให้โดนใจ
และเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ หรือผ่านเข้ารอบเป็นนิสิตคนต่อไป

โดย :

 • อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท์
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • อาจารย์ประจำวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อาจารย์ประจำวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

#ทีมมศว #COSCISWU #TCAS62

   ระเบียบการและคุณสมบัติ TCAS62 รอบที่ 1     FAQ : ข้อมูลเพิ่มเติม การส่งแฟ้มฯ

. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :
 • ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
 • Facebook : COSCI SWU
 • Twitter : @cosciswu
 • Line : @cosci