[ประกาศ] ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

0
531

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
  • ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปี 2 – 4 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

วัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์
  • วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
  • ณ ห้อง 1305 ชั้น 13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • ตั้งแต่เวลา  09.00 น.เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
  • วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
  • ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ชื่อสกุลชั้นปีวิชาเอก
นายอภิสิทธิ์ งามเฉลียวปี 3การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
นางสาวพัทธนัช ปิยะเลิศมงคลปี 3การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
นายวีรวัฒน์ แสงทองส่งสกุลปี 3การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
นายธนพงศ์ เอกพรผดุงปี 4คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
นางสาวนามมจันท์ ยอแสงรัตน์ปี 4การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
นายคณิติน รุประมาณปี 4การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นางสาวนนฑมาตุ วรรณภัทฑารัตน์ปี 4การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นายฐิติโชติ ศิริพงศ์พีระปี 4การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นางสาวปวีณา ภูริผลปี 4การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นางสาวกฤติยาภร ยังสุขปี 4การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นางสาวณัฐสรวง ภัควันต์ปี 4การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา 

ชื่อสกุลชั้นปีวิชาเอก      
นางสาวปิยวีร์ พรหมม่วงปี 2การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
นายพลพัต ลีลาพงศธรปี 2การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิทัล
นายรัชชานนท์ คู่อินทร์ปี 2การจัดการธุรกิจไซเบอร์
นางสาวณัฐธิดา โพธิ์สุปี 2การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
นางสาวกิลมี ยีตาปี 3คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
นางสาวกาญจนาพร แคนทองปี 3การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นายยุทธเดช สิทธิอมรปี 3การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
นางสาวนภัสวรรณ มงคลสมบูรณ์ปี 3การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
นางสาวอัญชิสา โรจนยุกตานนท์ปี 3การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
นางสาวศรีทยา ชเนศร์ปี 3การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
นางสาวยุพารัตน์ อิทธิฤทธิกุลปี 3การจัดการธุรกิจไซเบอร์
นางสาวบุษริน สุโขพันธ์ปี 3การจัดการธุรกิจไซเบอร์
นายชวินโรจน์ลิขิตเจริญสุขปี 3การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
นางสาวนลินรัตน์ พัชนีปี 4การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
นางสาวจิราภา เตชะธนอิทธิกุลปี 4การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
นายพชรพล โรจนปัญญากุลปี 4การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
นางสาวชนธินาถ วงศ์ไวโรจน์ปี 4การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
นางสาวลลิตวฤนท์ วีรวัฒน์สิริปี 4คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
นายอาทิตย์ ทัศนะเจริญกิจปี 4คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
นายวรวุฒิ อัจฉริยวุธปี 4การสื่อสารเพื่อสุขภาพ