[Video] UNIFORM IS THE ‘MUST’ v.2018 – นิสิต COSCI แต่งชุดให้ถูกระเบียบ

0
222

👍 UNIFORM IS THE MUST 👍

📣 ร่วมรณรงค์ นิสิต COSCI แต่งตัวด้วยชุดนิสิตให้ถูกระเบียบ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตวิทยาลัยฯ แต่งกายด้วยชุดนิสิตที่ถูกระเบียบและถูกต้อง ก่อนเข้าเรียน – เข้าพบอาจารย์ และติดต่อเรื่องต่างๆ ณ อาคารวิทยาลัยฯ