กองทัพบก ได้ดำเนินการจัดการประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที ภายใต้โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของคนไทย ในหัวข้อ ‘ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ และให้ความสำคัญกับการลงมือทำ

โดย นายศุกกร รุ่งสัมพันธ์กุล นิสิตวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ได้ส่งผลงานและคว้ารางวัลชมเชย ในระดับอุดมศึกษามาครองได้สำเร็จ จากผลงาน “ทำ (DO)”