🛩 ผู้นำนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders (LECUF) ณ University Utara Malaysia เมื่อวันที่ 9-15 กันยายน 2561

มีวัตถุประสงค์เพื่อ Building synergy for a greater ASEAN โดยมีผู้นำนิสิต จำนวน 4 ประเทศเข้าร่วมโครงการ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และประเทศไทย

ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมประกอบไปด้วย การฝึกทักษะภาวะความเป็นผู้นำ ผ่านการใช้ NLP Strategies ในหัวข้อต่าง ๆ โดย Prof.Dr.Hisham Dzakiria, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความเป็นผู้นำ, การเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ, การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย UUM และ การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของมาเลเซีย ณ รัฐปีนัง และรัฐเกอดะฮ์

โดยมีประธานสโมสรนิสิตฯ นางสาวยุพารัตน์ อิทธิฤทธิกุล และ อดีตประธานสโมสรนิสิตฯ นายนายวรวุฒิ อัจฉริยวุธ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว