ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทัศนคติที่ดี “กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครูวิทยาลัยฯ” ปีการศึกษา 2561

จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

ภายในงานมีการแนะนำคณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย, กิจกรรมไหว้ครู, การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น, นิสิตที่มีเรียนดีเยี่ยม, นิสิตที่ช่วยเหลืองานวิทยาลัยฯ, นิสิตที่เป็นคณะกรรมสโมสรนิสิตในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งกิจกรรมที่นิสิตได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาอีกด้วย

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU