เมื่อวันที่ 12-20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange Korea 2018 ซึ่งจัดโดย Hanyang University ประเทศเกาหลีใต้

โดยมี อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ และ นางสาวยุพารัตน์ อิทธิฤทธิกุล ชั้นปีที่ 3 เอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาจาก 16 ประเทศ จำนวนประมาณ 130 คน และทีม Facilitator จากนานาประเทศอีก 30 คน เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ใช้นวัตกรรมเพื่อเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ลงพื้นที่จริง พร้อมทั้งได้ทดลองนำเสนอผลงานเพื่อชิงทุนสนับสนุนในการสร้างโครงการนั้นให้เป็นจริง

ภายในโครงการประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ

• 1. Leadership Development Training Program

โดยเป็นการฝึกอบรมแนวทางและวิธีการในการคิดค้น Social Innovation เพื่อนำ Innovation เหล่านั้นมาแก้ปัญหาต่างๆให้แก่สังคมในปัจจุบัน โดยมีรองประธานนาธิบดีประเทศฟิลลิปปินส์ คือ Maria Leonor Gerona Robredo เป็นประธานเปิดงาน

• 2. Hanyang Social Innovation Forum

จัดขึ้นที่ Hanyang University, Seoul Campus โดยมีรองประธานาธิบดีฟิลลิปปินส์เป็นประธาน ในงานดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อ Role of Universities in Social Innovation ซึ่งบรรยายโดยรองประธานาธิบดี อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงของ Hanyang University

• 3. Local Immersion Program

ให้นิสิตที่เข้าร่วมงานทำงานเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะต้องเลือกหัวข้อในการทำ Project เพื่อคิดค้น Social Innovation เพื่อนำมาแก้ปัญหาในหัวข้อนั้นๆ

ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ คือ Multicaltural families and education, Upcycling urban communities, Childcare service, Disability information gap, Revitalization of traditional markets

โดยทุกกลุ่มจะต้องลงพื้นที่จริง ณ Seongdong-gu, Seoul เพื่อสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนในหัวข้อนั่นๆเพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ Project ของตนเอง

• 4. Asia Pacific Youth Syposium

การนำเสนอ Social Innovation Project ของแต่ละกลุ่ม ผู้ชนะจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการเพื่อนำโครงการของตนเองไปพัฒนาจริง

 

Photo by : Attasit Patanasiri (COSCI Lecturer) / VP Leni Robredo / Asia Pacific Youth Exchange

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU