ภาพถ่ายรวมรุ่นนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA) / Chanokchon Noithip

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU