สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ‘ประกวดสปอตโฆษณารณรงค์ : GEN Z.. รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า’ เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก 2018 โดยนิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ร่วมส่งผลงานและคว้ามาทั้งหมด 2 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทีมหวานเจี๊ยบ Studio
  • 1. นายกฤติกร สุทธิลักษณ์
  • 2. นายชัชนันท์ สงมา
  • 3. นายพชร มีคุณวงศกร
  • 4. นายรัชชนนท์ จามจุรี
  • 5. นายรัตนพล พลอยเพ็ชร์
  • 6. นายภคนันฐ์พงศ์ ศิริสกุลงาม
  • 7. นายนิชนันท์ สำราญ
  • 8. นายวรพล ศิริจรรยานนท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

 • ทีมหนุนและป่าของเขา Studio
  • 1. นายคมปกร ล้อจินดา
  • 2. นายรัชต ถาวรรัตน์
  • 3. นางสาวปุญชรัสมิ์ ควรสมบูรณ์
  • 4. นางสาวปุณยนุช สุริยะมณี
  • 5. นางสาวชวิพัชร จิระประภา
  • 6. นายวนัช ปูคะวนัช

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

 • อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ – หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

โดยนิสิตได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา จาก นพ.ดร. ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

รวมทั้งร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “บุหรี่ไฟฟ้ากับความเชื่อที่ผิด” จาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเอิบสิทธุิ์ ชั้น 9 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Photo by : PR COSCI.SWU