โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หรือ คปก. จัดกิจกรรม “Super Doctor – การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ คปก.” โดยนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ร่วมส่งผลงาน และได้รับรางวัลหลายรายการจากกิจกรรมในครั้งนี้

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

• รางวัลชนะเลิศ : ทีม ข้าวมันไก่
1. นางสาวนลินรัตน์ พัชนี
2. นางสาวศุภัชฌา ใช้สติ
3. นางสาวญานิกา สงวนดิสกุล

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีม Power Buff Girl
1. นางสาวนรมน ศศิศุภเศรษฐ
2. นางสาวพิมพ์วิมล รวิพรนันทภัค
3. นางสาวอิงฟ้า อินทร์ผ่อง

• รางวัลชมเชย : ทีม มาเรียนไหมวันนี้
1. นางสาวนิรชา ทรงกิตติธรรม
2. นางสาวธันย์ชนก หัตถีกุล
3. นางสาววีรินทร์ รัตนภัณฑ์พาณิชย์

ประเภทสื่อวิดีทัศน์

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทีม ตู้หู (Tuhoo)
1. นางสาวคีตวัน วิยาภรณ์
2. นางสาวนงนภัส โตวิทยะ
3. นางสาวอิชยา แดงไพสิฐ์

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีม n.o.k
1. นางสาวสมรัก แซ่ลี้

• รางวัลชมเชย (1) : ทีม Game Over
1. นางสาวพิมพ์ชนก สุขมาก
2. นางสาวรัสรินทร์ พิพัฒน์ธันยา

• รางวัลชมเชย (2) : ทีม แทนนัทอ๊อฟ
1. นายกฤติกร งามสิริวงศ์
2. นายฉัตรบดินทร์ แก้วสว่าง
3. นายศุภณัฐ ชนะอุดมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา

• อ. อธิป เตชะพงศธร
• อ. วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล (อาจารย์พิเศษ)

โดยนิสิตได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร วนิชเวชารุ่งเรือง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

ขอบคุณภาพจาก : สกว.