Tuesday, April 7, 2020

ขณะนี้ ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ทำการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่แล้ว

ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ใหม่ได้ทาง http://cosci.swu.ac.th

 

เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่