ระบบบริหารจัดการและการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 
  คู่มือควบคุมภายใน
 
  คู่มือบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน  
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)ประจำปีงบประมาณ 2553  
  รายงานการการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2) ประจำปีงบประมาณ 2553  
  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2) ของงวดก่อน ประจำปีงบประมาณ 2553  
  รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554  
  คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมฯ 2553  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2553  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2553  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดมาตราการประหยัดพลังงาน  
  ประกาศเรื่องมาตราการประหยัดพลังาน  
  นโยบายประหยัดพลังงาน  
  โครงการ ประหยัดพลังงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
  รายงานผลโครงการประหยัดพลังงาน  
  สื่อประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
  แผนปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554  
  SWOT Analysis วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ดูย้อนหลัง

Copyright © 2011 College of Social Communication Innovation. All rights reserved.