คลินิกวิจัย
   
พื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะทากการวิจัยให้แก่บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม   
สถานที่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ.สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
email : aj.gwang@gmail.com
Copyright © 2011 College of Social Communication Innovation. All rights reserved.